Bredbandsstöd

Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd med start 2020.

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att i enlighet med regeringens bredbandsstrategi främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för statligtstöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Stöd för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. EU har beslutat om ett paket, som kallas Next Generation EU, om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan.