Tillsyn över betrodda tjänster

PTS ansvarar för tillsyn över de regler i eIDAS-förordningen som rör betrodda tjänster. Enligt dessa regler kan PTS bedriva händelsestyrd tillsyn för både kvalificerade och icke-kvalificerade tillhandahållare samt planlagd tillsyn för kvalificerade tillhandahållare.

Om PTS genom anmälningar eller på annat sätt får indikationer på att en bestämmelse i eIDAS-förordningen inte följs, kan myndigheten inleda ett tillsynsärende mot den tillhandahållare som misstänks bryta mot lagen. PTS har inte något uttalat uppdrag att hantera allmänhetens klagomål och agerar inte i enskilda konsumenters eller användares ärenden. De klagomål som kommer in till PTS utgör dock en viktig informationskälla och kan ligga till grund för bl.a. tillsyn och informationsinsatser.

PTS genomför också planlagda tillsynsaktiviteter mot kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster för att t.ex. utreda om och hur regler efterlevs generellt inom en viss kategori kvalificerade tillhandahållare eller avseende en viss typ av kvalificerad betrodd tjänst. Sådan tillsyn kan utövas, utan att det för den sakens skull finns några specifika misstankar om brister.

Tillsyn inledd 2019

Händelsestyrd tillsyn:

Tillsyn av Finansiell ID-Teknik (BankID)
PTS startar granskningen av Finansiell ID-Teknik BID AB efter att BankID varit återkommande otillgänglig under cirka två timmar i maj 2019. Syftet är att se om företaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och lever upp till säkerhetskraven i eIDAS-förordningen.

Tillsyn inledd: 2019-07-03
Tillsyn avslutad: 2019-12-18 Tillsynsbeslut