Tillsyn över betrodda tjänster

PTS ansvarar för tillsyn över de regler i eIDAS-förordningen som rör betrodda tjänster. Enligt dessa regler kan PTS bedriva händelsestyrd tillsyn för både kvalificerade och icke-kvalificerade tillhandahållare samt planlagd tillsyn för kvalificerade tillhandahållare.

Om PTS genom anmälningar eller på annat sätt får indikationer på att en bestämmelse i eIDAS-förordningen inte följs, kan myndigheten inleda ett tillsynsärende mot den tillhandahållare som misstänks bryta mot lagen. PTS har inte något uttalat uppdrag att hantera allmänhetens klagomål och agerar inte i enskilda konsumenters eller användares ärenden. De klagomål som kommer in till PTS utgör dock en viktig informationskälla och kan ligga till grund för bl.a. tillsyn och informationsinsatser.

PTS genomför också planlagda tillsynsaktiviteter mot kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster för att t.ex. utreda om och hur regler efterlevs generellt inom en viss kategori kvalificerade tillhandahållare eller avseende en viss typ av kvalificerad betrodd tjänst. Sådan tillsyn kan utövas, utan att det för den sakens skull finns några specifika misstankar om brister.

Pågående tillsynsärenden

Händelsestyrd tillsyn

Tillsyn av Finansiell ID-Teknik (BankID)

Finansiell ID-Teknik inkom i maj med en incidentrapport om otillgänglighet för den betrodda tjänsten BankID. PTS har utifrån incidenten valt att inleda en händelsestyrd tillsyn för att säkerställa att tillsynsobjektet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de relevanta kraven i eIDAS-förordningen.

Tillsyn inledd: 2019-07-03