Igångsättande av en kvalificerad betrodd tjänst samt omcertifiering

En tillhandahållare av betrodda tjänster som inte har status som kvalificerad men som vill tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster, ska anmäla detta till PTS och samtidigt lämna in en rapport om överensstämmelsebedömning som har utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Prövningen av tillhandahållarens anmälan går till på föjande sätt.

PTS kontrollerar om tillhandahållaren och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i eIDAS-förordningen.

Rapporten från certifieringsorganet är ett viktigt underlag. Syftet med certifieringsorganets granskning är att bedöma om tillhandahållarens verksamhet uppfyller kraven i eIDAS-förordningen eller i de standarder som används för att uppfylla bestämmelserna i förordningen.

Om tillhandahållaren uppfyller kraven beviljar PTS tillhandahållaren status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

PTS för upp den kvalificerade tillhandahållaren och de kvalificerade betrodda tjänster som denne tillhandahåller på en förteckning (Trusted list).

Tillhandahållaren får börja tillhandahålla den kvalificerade betrodda tjänsten, efter det att status som kvalificerad har angetts i förteckningen (Trusted list).

Anmäla kvalificerad betrodd tjänst

Använd anmälningsblanketten som finns på denna sida. Blanketten skickas till eidas@pts.se .

Omcertifiering


En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster ska minst en gång vartannat år och på egen bekostnad granskas av ett ackrediterat certifieringsorgan. Syftet är att säkerställa att tillhandahållaren och dess tjänster alltjämt lever upp till kraven i eIDAS-förordningen. Tillhandahållaren ska därefter lämna in rapporten om överensstämmelsebedömning till PTS senast tre dagar efter att tillhandahållaren mottagit rapporten från certifieringsorganet. Kravet på omcertifiering framgår av art. 20.1 eIDAS-förordningen.

Rapporten skickas till eidas@pts.se.