Igångsättande av en kvalificerad betrodd tjänst

En tillhandahållare av betrodda tjänster som inte har status som kvalificerad men som vill tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster, ska anmäla detta till PTS och samtidigt lämna in en rapport om överensstämmelsebedömning som har utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan.

PTS kontrollerar om tillhandahållaren och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i eIDAS-förordningen.

Om tillhandahållaren och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i eIDAS-förordningen, kommer PTS att bevilja tillhandahållaren status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster. PTS för därefter upp den kvalificerade tillhandahållaren och de kvalificerade betrodda tjänster som denne tillhandahåller på en förteckning (Trusted list).

Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster får börja tillhandahålla den kvalificerade betrodda tjänsten, efter det att status som kvalificerad har angetts i förteckningen (Trusted list).

Anmälningsblanketten för igångsättande av kvalificerad betrodd tjänst finns i rutan till höger. Blanketten ska skickas till pts@pts.se.