Användardialog och användarträffar

Vi ökar vårt fokus på användarmedverkan i vårt arbete för digital delaktighet. Vi vill skapa ett forum för kontinuerlig och fördjupad dialog med användare. Vi vill ha dialog med dig.

Från regeringen har vi fått ett uppdrag att ge en mer komplett bild av hur den digitala inkluderingen, och exkluderingen, ser ut. Vi ska även föreslå insatser som behövs för att fler ska kunna vara delaktiga i dagens allt mer digitala samhälle, oavsett funktionsförmåga.

Då behöver vi veta mer om vilka behov och förutsättningar som du har. Vi vill få in synpunkter och önskemål kring de frågor som du tycker är viktiga. Vi vill veta om du har tillräckliga förutsättningar för att vara digitalt delaktig. Vilka hinder finns för att du ska kunna använda de tjänster och lösningar som finns idag? Vilka behov finns det ännu inte någon lösning för?

För att få svar på det här samlar in information och samverka på olika sätt. Det kan till exempel handla om användarträffar, enkätundersökningar, personliga intervjuer, mejldialoger eller expertråd i specifika frågor. När det behövs bjuder vi även in branschföreträdare, myndigheter, organisationer och sakkunniga i dialogen. Men huvudfokus ligger alltså på att få fram individperspektivet.

 

Användardialoger som genomförs 2018-2019

arrow Behovsanalys inför PTS 15:e innovationstävling

Inför PTS 15:e innovationstävling, med tema konverserande gränssnitt för alla, genomfördes totalt sex fokusgrupper med syfte att identifiera behov och hinder vid kommunikation med talbaserade tjänster.

arrow Digitala verktyg i skolan

Vi har tillsammans med Riksförbundet Social och Mental utrett behovet av digitala verktyg i skolan och hur möjligheter till bra kommunikation kan förhindra utanförskap i skolan.   

arrow Äldre och digital kompetens

PTS och Riksförbundet Social och Mental Hälsa har utrett äldres behov av digital kompetens, hur äldre personer använder it och digitala tjänster, vilka behov och utmaningar som finns och hur vi kan utveckla den digitala kompetensen hos äldre.

 

arrow Återupptagen användardialog kring innovationstävling 15

PTS har genomfört en användardialog för att utvärdera om de lösningar som togs fram under innovationstävlingens steg 1 kan tillgodose de behov som framkom under tidigare användardialog.

arrow Grundläggande digital kommunikation

PTS avser kartlägga vilka specifika behov och förutsättningar de olika användargrupperna har när det gäller att använda sig av e-post, chatt, sms, telefoni, appar, webb samt globala meddelandeplattformar. PTS vill veta vilka utmaningar och hinder deltagarna möter rörande de olika formerna av kommunikation, i vilka situationer eller typer av ärenden där tillgängligheten upplevs extra viktiga. 

arrow Kommunikation i krig och kris

PTS vill få information om hur grundläggande digital kommunikation (e-post, chatt, sms, telefoni, appar, webb, meddelandeplattformar) fungerar för målgruppen i situationer av kris och krig.