Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen av samhället innebär många nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Men det är också viktigt att grupper och individer inte hamnar utanför när utvecklingen går fort och innebär många förändringar.

Tjänster, teknik och information behöver vara inkluderande och bidra till att alla kan vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar.
PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

För oss är det viktigt att utgå från ett användarperspektiv för identifiera de behov och brister som finns. Både för att fördela våra egna insatser rätt men även för att dela med oss av informationen till andra som kan påverka och göra skillnad där behovet är störst.

Inom ramen för vårt uppdrag arbetar vi bland annat med att:

  • skapa forum för kontinuerlig och fördjupad dialog med användare om deras behov och hinder för att vara digitalt delaktiga
  • komplettera, utveckla och tillhandahålla viktiga kommunikationstjänster som tillgodoser behov som marknaden ännu inte har lösningar för
  • samverka med olika samhällsviktiga aktörer för att öka kunskap och engagemang samt erbjuda verktyg och vägledning
  • delta i sammanhang som har fokus på digitalisering och samhällsfrågor för att sprida information och lära oss mer om hur vi kan bidra till ökad tillgång till digitaliseringens möjligheter för alla
  • stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar genom att finansiera tjänsteutveckling och projekt med fokus på inkludering, bland annat genom vår innovationstävling
  • öka den digitala kompetensen, och minska det digitala utanförskapet, för att fler ska kunna nyttja de lösningar och möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag, till exempel genom att finansiera utbildningar som fokuserar på särskilt utsatta grupper

Mer information
Enheten för inkluderande it och telefon
E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55