Skyldigheter

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) omfattas aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster av skyldigheter. De aktörer av elektronisk kommunikation som är anmälningspliktiga omfattas av fler skyldigheter än de aktörer som enbart tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster.

Nedan redogörs för exempel på skyldigheter som gäller vid elektronisk kommunikation. Observera att en individuell bedömning utifrån LEK måste göras vilka skyldigheter som ska följas av varje enskild aktör.

Exempel på skyldigheter vid tillhandahållande av elektronisk kommunikation. Nedanstående förteckning över skyldigheter är inte uttömmande.

arrow 1 kapitlet Allmänna bestämmelser

 • 1 kap 4 § LEK är tillämplig på verksamheten

För mer information kontakta anmalningsplikt@pts.se

arrow 2 kapitlet Anmälningsplikt

 • 2 kap 1 § Anmälningsplikt för vissa nät och tjänster
 • 2 kap 4 § Skyldighet att anmäla att verksamheten upphör

För mer information kontakta anmalningsplikt@pts.se

arrow 3 kapitlet Rätt att använda radiofrekvenser och nummer

Radiofrekvenser

 • 3 kap 13 § Tillståndshavare ska se till att skadlig störning upphör

För mer information kontakta rtc@pts.se, 08-678 58 00

Nummer

 • 3 kap 16 § Skyldighet att följa fastställda nummerplaner
 • 3 kap 19 § Nummer får endast användas efter tillstånd
 • 3 kap 23 § Nummertillstånd får överlåtas efter medgivande från PTS

För mer information kontakta Joakim Strålmark 08-678 55 00

arrow 4 kapitlet Samtrafik och andra former av tillträde, skyldighet att förhandla om samtrafik med mera.

 • 4 kap 1 § Skyldighet att förhandla om samtrafik
 • 4 kap 2 § Tystnadsplikt för den som i samband med förhandlingar om samtrafik får tillgång till uppgifter
 • 4 kap 3 § Skyldighet att bedriva samtrafik
 • 4 kap 4 § PTS ska ålägga operatörer med betydande inflytande skyldigheter
 • 4 kap 8 § Uppfylla rimliga krav på tillträde till nät och tillhörande installationer
 • 4 kap 13 a § Tillhandahålla gemensamt utnyttjande av ledningar

För mer information kontakta anmalningsplikt@pts.se

arrow 5 kapitlet Tjänster till slutanvändare (Driftsäkerhetsrelaterat med mera)

 • 5 kap 6 b § Tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa driftsäkerhet
 • 5 kap 6 c § Inrapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

För mer information kontakta Peder Cristvall 08-678 55 00

arrow 5 kapitlet Tjänster till slutanvändare (Nödnummer 112)

 • 5 kap 7 § punkt 1 Med verka till att nödsamtal på 112 kan kopplas fram avgiftsfritt
 • 5 kap 7 § punkt 2 Avgiftsfritt lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal

För mer information kontakta Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 00

arrow 5 kapitlet Tjänster till slutanvändare (Informationskrav och avtalsinnehåll)

 • 5 kap 7 § st 1 punkt 4 Specificerade telefonräkningar
 • 5 kap 7 a §  Kostnadsfri nummerspärr
 • 5 kap 7 b §  Kostnadsfri kreditspärr
 • 5 kap 15 § Innehåll i konsumentavtal
 • 5 kap 15 a § Inledande bindningstid max 24 mån i konsumentavtal
 • 5 kap 15 b § Uppsägningstid max en mån för konsumentavtal
 • 5 kap 16 § Informationskrav vid avtalsändringar
 • 5 kap 17 § Tillgänglig information om priser, taxor och villkor
 • 5 kap 19 § Varning innan avstängning vid utebliven betalning

För mer information kontakta Peter von Wowern 08-678 55 00

arrow 5 kapitlet Tjänster till slutanvändare (Nummerrelaterat)

 • 5 kap 7 § punkt 5 Slutanvändare ska kunna nå nummer inom EU/EES
 • 5 kap 9 § Nummerportabilitet
 • 5 kap 11 § Lämna ut uppgifter till SNPAC som är nödvändiga för nummerportabilitet

För mer information kontakta Joakim Strålmark 08-678 55 00

arrow 6 kapitlet Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd

 • 6 kap 3 § Skydd av behandlade uppgifter
 • 6 kap 3 a § Skydd av lagrade uppgifter
 • 6 kap 4 a § Underrättelse till tillsynsmyndigheten om integritetsincidenter 
 • 6 kap 4 b § Föra löpande förteckning över integritetsincidenter
 • 6 kap 5 § Utplåning av trafikuppgifter som inte ska sparas för brottsutredning
 • 6 kap 6 § Hur länge vissa trafikuppgifter får behandlas 
 • 6 kap 16 a § Lagring om trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
 • 6 kap 16 c § Uppgifter som lagras enligt 6 kap 16 a § får endast behandlas för utlämnande till brottsbekämpande myndigheter
 • 6 kap 16 d § Uppgifter enligt 6 kap 16 a § ska lagras i sex månader
 • 6 kap 17 § Förbud mot avlyssning
 • 6 kap 18 § Behandling av cookies med mera
 • 6 kap 20 § Tystnadsplikt för uppgift om abonnemang med mera
 • 6 kap 22 § Skyldighet att på begäran lämna ut uppgifter till polis med mera

För mer information kontakta Peder Cristvall 08-678 55 00

arrow 7 kapitlet Tillsyn med mera

 • 7 kap 3 § Skyldighet att tillhandahålla upplysningar
 • 7 kap 13 a § Skadeståndsskyldighet
 • 7 kap 15 § Brott mot tystnadsplikt kan ge böter

För mer information kontakta anmalningsplikt@pts.se

arrow 8 kapitlet Prövning av ärenden med mera

 • 8 kap 1 § Skyldighet att på begäran tillhandahålla upplysningar med mera
 • 8 kap 17 § Skyldighet att betala handläggningsavgift och årlig avgift
 • 8 kap 18 § Skyldighet att betala beredskapsavgift

För mer information kontakta anmalningsplikt@pts.se