Utbildningar och övningar för stärkt krisberedskap

PTS arbetar för att stärka krisberedskapen hos aktörer inom myndighetens ansvarsområden. Genom utbildning och övning skapas goda förutsättningar att hantera svåra påfrestningar på samhället och upprätthålla samhälls- och totalförsvarsviktig verksamhet.

Svenska samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar för beredskap och säkerhet. Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar att stärka krisberedskapen inom myndighetens ansvarsområden.

Utbildning och övning är viktiga verktyg i beredskapsarbetet. Utbildningarna och övningarna ska bidra till att upprätthålla och stärka förmågan att hantera en kris så att konsekvenserna för samhället minimeras.

Utbildnings- och övningsstrategi 2022–2026

Vart femte år tar PTS fram en ny utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar. Syftet med strategin är att skapa en gemensam inriktning för berörda aktörer och att underlätta aktörernas eget arbete med utbildning och övning. När flera aktörer fokuserar på samma utvecklingsområden, kan det skapa en förstärkande effekt på vår gemensamma förmåga att hantera svåra påfrestningar i samhället.

Ta del av PTS utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026

Utbildning i krishantering

PTS erbjuder utbildningar i krishantering i samarbete med Energiföretagen.
Syftet med kurserna är att öka din och företagets kunskap om krishantering och förmåga att hantera kriser. Kurserna kan anpassas efter vilken roll du har på ditt företag.

I utbildningen varvas teori och praktik (skrivbordsövningar). Ämnen som behandlas är omvärldsanalys, kommunikation, samverkan och ledarskap i svåra situationer. Utbildningen i krishantering kan också genomföras som intern företagsutbildning. Kursupplägget anpassas då efter era behov.

Du har möjlighet att anmäla ditt intresse för kursen hos PTS. Intresseanmälan behovsprövas och avtalas med PTS före kursanmälan.

Läs mer om utbildningen på Energiföretagens kurswebb. 

Telö – krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation

Sedan 2005 har PTS genomfört återkommande krisberedskapsövningar tillsammans med de större mobil- och bredbandsoperatörerna och samverkansforumet nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Övningarna syftar till att förbättra samverkan och därmed stärka den gemensamma förmågan att upprätthålla elektroniska kommunikationer, för ett tryggt och fungerande samhälle, även vid svåra påfrestningar.

Lärdomar från övningarna är utgångspunkt i arbetet för att fortsatt stärka krishanteringsförmågan, både för enskilda organisationer och i samverkan.