Utbildningar och övningar för stärkt krisberedskap

PTS arbetar med utbildningar och övningar som ska bidra till att stärka krisberedskapen i samhället. Förmågan att hantera större kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap ska öka inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Att sektorns aktörer löpande utbildas och övas i krishantering är av stor vikt. Elektroniska kommunikationer är en grundläggande funktion för att samhället ska fungera. Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden är förändrat och regeringen har beslutat att återuppta planeringen för totalförsvaret.

Utbildningarna och övningarna ska bidra till att sektorns aktörer kan hantera en kris så att konsekvenserna för samhället minimeras och samhällsviktiga funktioner har tillgång till de elektroniska kommunikationer som behövs för att driva verksamheten.

arrow Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap 2017–2021

PTS har i nära samarbete med sektorn för elektronisk kommunikation utvecklat en utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap för perioden 2017–2020. All utbildning och övning syftar till att förbereda sektorn inför totalförsvarsövningen 2020.

Strategin ska revideras minst en gång under perioden eller oftare om behov föreligger. Åtta strategiska mål för utbildning och övning har identifierats. 

Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap 2017–2021

arrow Utbildning i krishantering

PTS erbjuder utbildningar i krishantering i samarbete med energiföretagen. Syftet med kurserna är att öka din och företagets kunskap om krishantering och förmåga att hantera kriser. Kurserna kan anpassas efter vilken roll du har på ditt företag. I utbildningen varvas teori och praktik (skrivbordsövningar). Ämnen som behandlas är omvärldsanalys, kommunikation, samverkan och ledarskap i svåra situationer.

Du har möjlighet att anmäla ditt intresse för kursen hos PTS. Intresseanmälan behovsprövas och avtalas med PTS före kursanmälan. Kostnaden per deltagare och steg för företaget är en administrativ avgift (1 500 kr) samt alla individuella kostnader såsom logi, resor, traktamenten mm.

Utbildningen i krishantering kan också genomföras som intern företagsutbildning. Vi anpassar kursupplägget efter era behov.

Utbildningarna drivs i samarbete med Energiföretagen.

Läs mer om utbildningen på Energiföretagens kurswebb. 

arrow Telö – krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation

Sedan 2005 har PTS genomfört krisberedskapsövningar inom sektorn elektronisk kommunikation. Övningarna syftar till att skapa kontakter, förbättra samverkan och öka förståelsen för olika aktörers verksamheter. De genomförs vartannat år. De första övningarna var inriktade på väderrelaterade händelser.

Sedan regeringen beslutade om att återta planeringen av totalförsvaret har utbildningar genomförts med höjd beredskap som scenario.

PTS genomför även seminarier och övningar som inbegriper andra sektorer som exempelvis sektorn för elförsörjning, myndigheter och kommuner.

arrow PTS roll och ansvar

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robusta elektroniska kommunikationer och har även vissa finansiella medel för att genom olika åtgärder stärka näten för elektronisk kommunikation.

De åtgärder som genomförs med hjälp av PTS medel är enbart sådana som inte kommer till stånd utifrån kommersiella grunder eller övriga reglerande krav som ställs på operatörerna, men där samhället behöver en bättre robusthet för att klara en extraordinär situation.