Robust fiber

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

För att skapa de bästa förutsättningarna för att de fibernät som byggs är säkra och klarar tidens tand har branschen gått samman och tagit fram det gemensamma konceptet Robust fiber.

Konceptet består av anvisningar och krav som gäller när man upphandlar och bygger driftsäkra och robusta fibernät. Anvisningarna fungerar som en checklista för den som planerar eller beställer nät. För entreprenörer som ska bygga näten finns tydliga beskrivningar om hur man förlägger nätet på bästa sätt.

Robust fiber erbjuder även utbildningar för företag och tekniker som projekterar och bygger fibernät samt för besiktningsmän. Efter utbildningen kan företag certifiera sina verksamheter och som besiktningsman blir du behörig att bedöma och godkänna fiberanläggningar.

Upphandla ett fibernät

Oavsett vem som äger fibernätet eller hur det ska nyttjas i framtiden är det viktigt att det anläggs på ett korrekt sätt. Som beställare av fibernätet bör du ställa kvar på att företaget/företagen som anlägger fibernätet följer anvisningarna för Robust fiber. Det innebär att de måste förhålla sig till de minimikrav som branschen och ansvariga myndigheter har kommit överens om. Som beställare ska du säkerställa att leverantörerna har erforderlig kompetens.

Robust fibers webbplats kan du se vilka företag som är certifierade enligt Robust fiber.

Besiktiga ett fibernät

I god tid innan en fiberanläggning är färdigställd bör du som beställare upphandla en besiktningsman som besiktigar anläggningen efter avslutad förläggning. Besiktningsmannen säkerställer att entreprenören har följt avtalet och att anläggningen är utförd enligt ställda krav.

Robust fibers webbplats hittar du de besiktningsmän som har genomgått Robust fibers utbildning och som därmed är godkända att bedöma om en anläggning lever upp till minimikraven för en robust fiberanläggning.

Robust fiber – branschgemensamt initiativ

Robust fiber är utvecklat i samarbete mellan PTS och branschens aktörer – nätägare, entreprenadföretag, tillverkare av anläggningsmaskiner – och drivs av Svenska Stadsnätsföreningen tillsammans med ett förvaltningsråd med representanter från flera aktörer, däribland PTS.