Vilka trender ser PTS på postområdet?

2020-09-30

När PTS sammanfattar de undersökningar som gjorts kring behov och förväntningar på posttjänster, framträder ett antal trender tydligt. Det handlar till stora delar om att leveranssäkerhet och förutsägbarhet värderas högre än snabbhet.

PTS har gjort ett flertal undersökningar om avsändares och mottagares behov av posttjänster under de senaste åren. Orsaken är att brevvolymerna har halverats sedan millennieskiftet i Sverige som ett direkt resultat av digitaliseringen. Det medför att vi behöver kartlägga och analysera behovet av posttjänster hos olika grupper i samhället. Undersökningarna gjordes innan pandemin, som sannolikt har medfört ett ökat behov av tillförlitlighet och säkra leveranser vid e-handel. I undersökningarna är det några resultat som framträder lite extra tydligt.

  • Användarna vill ha förutsägbara befordringstider/tjänster, d.v.s. att man med säkerhet vet hur många dagar det tar för ett brev att komma fram till mottagaren
  • Användarna är relativt nöjda med nuvarande befordringstider
  • Det ska finnas en tjänst för alla, oavsett demografi och plats
  • Ett stabilt pris är viktigare än befordringstid
  • Användarna värderar tjänsten som helhet snarare än de enskilda delarna. Det innebär att det inte bara är befordringstiden som avgör hur användarna upplever en posttjänst utan även andra aspekter påverkar upplevelsen såsom inlämnings- och utdelningstid, antal utdelningsdagar, hur tillförlitlig den är och hur nära användaren har till utdelningsplatsen.
  • Viktigt med möjlighet till snabba leveranser av varor vid en ökande
    e-handel
  • Totalförsvarets behov – säkerhet generellt sett är viktigare än snabbhet

Tillförlitlighet viktigare än snabbhet

När användare skickar brev ska befordran vara snabb, men snabbhet behöver inte betyda att brevet ska nå mottagaren övernatt, utan inom två till tre vardagar. Användare vill vara säkra på att brevet når rätt adressat vid utlovad tid, snarare än att det kommer fram så snabbt som möjligt. En rimlig normal befordringstid kan vara några dagar enligt intervjuade företag och myndigheter.

Vi ser också ett minskat behov av generell övernattbefordran. Däremot finns ett visst behov av snabbtjänster, särskilt bland företag och vissa myndigheter. Resultaten indikerar att både privatpersoner och företag är villiga att betala extra för snabbare befordran.

Snabb befordran av brev värderas generellt sett inte lika högt som ett stabilt och lågt pris, tillförlitlighet, frekvent utdelning och plats för utdelning nära bostad.

E-handel skapar utmaningar och möjligheter

Den samhällsomfattande posttjänsten är särskilt viktig för småföretag, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper, boende och verksamma i lands- och glesbygd och andra användargrupper som har behov av fysiska försändelser. Det beror på faktorer såsom lägre nyttjande av digitala alternativ, större behov av lätta varuförsändelser eller längre avstånd till annan samhällsservice.

PTS undersökningar visar att det mot bakgrund av en växande e-handel finns ett behov av tillgång till tjänster som möjliggör snabba leveranser över hela landet. För totalförsvaret uppger intervjuade myndigheter att en leveranstid på två dagar kan vara acceptabel, så länge leverans på utsatt datum är tillförlitlig.

I takt med att postoperatörerna tidigarelägger insamlingstiden och senarelägger utdelningstiden tillsammans med längre reglerade befordringstider kan PTS behöva se över behovet av att föreskriva om tidigaste respektive senaste insamlings- och utdelningstid.

Vad gör PTS med informationen?

Vi har gjort sammanställningen av användarnas behov på uppdrag av regeringen och rapporterar in resultatet den 30 september i enlighet med PTS regleringsbrev 2020. Det är viktigt för samhället att säkerställa att användarnas behov av posttjänster avspeglas i regleringen, och PTS fortsätter att bevaka utvecklingen på postmarknaden.


Kommentarer [0]