Vi tar ett samlat grepp på landsbygds- och glesbygdsfrågor

2020-05-18

PTS har i dag många olika uppdrag på myndigheten kring landsbygds- och glesbygdsfrågor. Nu tar vi ett samlat grepp kring dessa frågor.

Sverige som land har en del speciella förutsättningar. Många av EU:s medlemsländer har relativt hög befolkningstäthet med runt 200 invånare per kvadratkilometer medan den i Sverige endast är 20 i snitt.

Till detta ska man komma ihåg att befolkningen inte är jämnt fördelad över landet och detta förstärks av den tilltagande urbaniseringen som pågått de senaste hundra åren. På flera andra håll ställs samhället inför utmaningar då medborgarna lever väldigt glest. Samma utmaningar finns i övriga Europa, exempelvis i delar av Spanien och Frankrike, men relativt sett så accentueras utmaningarna i vårt land på grund av den låga befolkningstätheten i stora delar av landet.

Likvärdiga förutsättningar i hela landet

PTS arbete med digital infrastruktur, post- och paketfrågor, grundläggande betaltjänster och tillgång till kontanter har som ambition att göra det möjligt att leva med likvärdiga förutsättningar i hela landet. Utvecklingen i samhället påverkar påtagligt vårt arbete med dessa frågor.

Vi har de senaste åren exempelvis sett hur brevvolymerna har gått ner kraftigt som en följd av digitaliseringen i samhället. Då posthantering till stor del består av fasta kostnader finns det en allt större utmaning i att behålla en postutdelning som är självfinansierad. Vissa förändringar har redan gjorts i regelverket för att bättre anpassa postservicen efter de behov som finns idag - oavsett om man bor i tätort eller på landet – men fler förändringar behövs.  På PTS har vi därför de senaste åren kartlagt och analyserat olika användares behov av postservice. Då får vi en bra grund att utgå från i arbetet med att modernisera regelverket.

Det intressanta är att den kommande utvecklingen i hela samhället ofta ger sig till känna först i de glest befolkade områdena. När regeringen presenterade sin landsbygdsproposition för några år sedan blev det tydligt att man är medveten om situationen utanför städerna och vill skapa förutsättningar för alla att leva och verka där man vill. En nyckel är digitaliseringen och att erbjuda snabba internetuppkopplingar till så många människor och företag som möjligt.

PTS tar ett samlat grepp

Vi har idag många olika uppdrag på myndigheten kring dessa frågor och inte sällan riktar sig våra insatser till samma målgrupper utanför städerna. För att skapa tydlighet kring hur alla dessa delar hänger ihop och vilka effekter och synergier som vi skapar, ligger vi nu i uppstartsfasen kring ett samlat grepp på landsbygds- och glesbygdsfrågor. I det arbetet samlar vi olika insatser som PTS gör i frågor som exempelvis gäller bredbands- och mobilutbyggnaden, tillgång till grundläggande telefoni- och internet post, paket, kontanthantering och grundläggande betaltjänster, och sätter dem i ett helhetsperspektiv. Arbetet kan också leda till förslag på nya insatser framöver.

Välkomna till resten av ett spännande år!


 


Kommentarer [0]