Så arbetar PTS med frågan om varannandagsutdelning

2020-09-04

”Nu halveras postutdelningen”, ”Så försämras posttjänsten” och ”Nu får du bara brev varannan dag”. Rubrikerna är många kring den förändring med varannandagsutdelning som Postnord planerar för. Men varför sker de här förändringarna och vad gör PTS?

Postutdelning är något som berör. Det är en samhällsservice som många har en relation till. Genom åren har postutdelningen i Sverige förändrats och de senaste årens digitalisering kommer att leda till fler förändringar Skälet till det är att vår användning av posttjänster ser annorlunda ut i dag, än bara för 5-10 år sedan. Användningen av digitala kommunikationssätt och säkra digitala brevlådor ökar stadigt medan vi skickar allt färre brev. Sedan år 2000 har ungefär vartannat brev ersatts med digital kommunikation. Samtidigt skickas det allt fler paket. E-handeln har ändrat våra konsumtionsmönster och idag förväntar vi oss att kunna hämta ut paket på väg hem från jobbet eller få dem levererade hem till dörren.

För att få ihop ekvationen med färre brev och fler paket är det viktigt att postutdelningen anpassas efter dagens och framtidens behov.

En förändrad produktionsmodell testas

Snart inleder Postnord tester av en förändrad produktionsmodell. Den innebär i korthet att mottagarna får brev, som är inlämnade för tvådagarsbefordran, utdelade varannan dag. PTS har tidigare gjort bedömningen att den här modellen, så som Postnord hittills har beskrivit den, ryms inom postlagstiftningen.

Erfarenheten att större förändringar hos postoperatörerna tidigare har lett till stora kvalitetsproblem som har drabbat postanvändarna ligger fortfarande färskt i minnet hos många. Därför följer PTS genom tillsyn upp att Postnord lever upp till lagens krav under testperioden. Vi genomför även andra aktiviteter för att bevaka och säkerställa att förändringen genomförs på ett säkert sätt som tar tillvara postanvändarnas intressen.

Under våren har vi i en serie möten fört en löpande dialog med Postnords ledning kring olika vägvalsfrågor kopplade till framtidens posttjänst, där den förändrade utdelningsmodellen är en av flera viktiga pusselbitar för Postnord. Vi har då uppmärksammat Postnord på viktiga aspekter som operatören behöver beakta för att kraven på den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna efterlevas även i tider av förändringar och effektivisering. 

En viktig faktor vid förändringar i posttjänsten är en god och tydlig kommunikation med de berörda målgrupperna. Under året har vi därför bevakat att Postnord är tydliga gentemot sina avsändande kunder såväl som mot enskilda postmottagare kring hur den förändrade utdelningsmodellen påverkar posttjänsten och varför testerna genomförs. Det är vår uppfattning att Postnord tar de här frågorna på största allvar och vi kan konstatera att operatören har ett antal olika kommunikationsåtgärder pågående och planerade.

Utöver att fortsätta följa Postnords arbete under hösten, kommer PTS också genomföra en egen, oberoende undersökning av hur testerna påverkar användare och samhälle. Det är viktigt för PTS att fånga upp såväl problem som goda exempel under testperioden för att den framtida posttjänsten ska kunna utformas så bra som möjligt.

Kommer alla påverkas?

Postmarknaden genomgår stora förändringar och de nuvarande kraven på den samhällsomfattande posttjänsten avviker mer och mer från postanvändarnas generella behov. Samma utveckling ser vi i många andra länder och förändringar i posttjänsten har genomförts i exempelvis Norge och Danmark. PTS ser att det även i framtiden kommer att finnas ett behov av en långsiktigt hållbar posttjänst av god kvalitet i hela landet och att servicenivån i posttjänsten som vi känner den i dag kommer att behöva anpassas. Det innebär att befordran av vissa tjänster som t.ex. laboratorieprover och liknande, adresserade tidningar och andra mer tidskritiska försändelser kan behöva hanteras i särskilda flöden och i vissa fall med särskild finansiering.

Vissa postanvändare kommer kanske inte ens märka av att det genomförs tester och förändringar, medan det för andra kommer att bli mer påtagligt. Här har PTS en uppgift att fortsätta att bevaka och analysera användarnas behov och arbeta för att den framtida posttjänsten utformas på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att även framöver ställa krav på att tillförlitligheten och kvaliteten håller en hög nivå - det som har utlovats ska hållas.


Kommentarer [10]

Claes Salomonsson
2020-09-23

Tack för svar på tidigare inlägg. Menar man allvar med att försöka frigöra resurser för att kunna behålla en grundläggande postservice även i glesbygd, anser jag dock att PTS skulle behöva ta mer aktiv del i arbetet med att effektivisera logistiken. Vad hjälper det att Postnord har visst mandat att förändra, när man saknar resurser, kunnande och intresse för detta numer? Ingen på chefsnivå bryr sig, vågar inte av rädsla för negativ publicitet eller har helt enkelt fullt upp med andra mer akuta problem. Era direktiv för utdelning är dessutom väldigt svåra att omsätta i praktiken! Och varför skall Postnord och lokala chefer stå där med hundhuvudet, när det är era regler vi skall försöka tolka? Som myndighet borde ni ålägga kommunerna att anvisa platser för postlådesamlingar, såväl i stad som landsbygd, i samarbete med Postnord. Kommunerna har den lokala kännedomen, och det är ju de som sätter adresserna till varje fastighet, så det vore naturligt att de också bestämde lådplaceringar. Ni skulle ta fram lättförstådda, tydliga regler gällande avstickare mm och ha folk som kunde hantera tvister. Detta tror jag alla skulle vinna på: miljö, samhällsekonomi, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, rättvisa bedömningar över hela landet mm. Och Postnord kunde få ägna sig mer åt effektiv postutdelning istället för att behöva bråka med folk... En annan sak som förundrat mig när det gäller att bibehålla den kostsamma glesbygdsservicen är varför övriga aktörer inte skall behöva hjälpa till med finansieringen? Någon sorts koncessionsavgift tycker jag vore högst rimligt att kräva av dem som nu tillåts plocka russinen ur kakan och endast bedriver utdelning i tätbefolkade områden. Är det inte så i t ex Finland? Jag som har dessa tankar är lantbrevbärare sedan 30 år. Med den minskande postmängden och alltmer post av reklamkaraktär, känns det många gånger -försiktigt uttryckt!- mindre meningsfullt att köra sådana långa sträckor på små, dåligt underhållna avstickare, i ishalka och tjällossning, ända fram till kundernas verandor, för att där mötas av en låda som inte tömts på flera dagar... Många borde kunna ha lådorna ute vid stora vägen, där de ändå färdas. Posten har inte längre den betydelsen för folk att vi behöver köra varje dag, fram till farstun. Vi håller faktiskt många gånger en överservice idag, som inte är motiverad vare sig miljömässigt eller ekonomiskt. Nya regler behövs för nya behov i en ny verklighet, och där tycker jag PTS skall ta sitt ansvar som myndighet istället för att skyffla över det på Postnord!

Bloggredaktionen
2020-09-10

Ulf Bjursmarck: Hej Ulf. PTS bedriver ett pågående utredningsarbete som avser att kartlägga hur en framtida utdelning av posttjänster bör se ut. Detta arbete utgår från den möjlighet som PTS fick den 1 april 2018 att meddela föreskrifter om hur kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten. PTS har sedan tidigare konstaterat att postanvändarna framöver behöver vara öppna för såväl nya leveranslösningar och förändringar i utdelningsfrekvensen. Det innebär till exempel att postmottagare som bor i städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för boende i de glest befolkade delarna av landet vars avstånd till postservice generellt sett redan är långt. Användare kan helt enkelt behöva acceptera förändringar i posttjänsten, som de i dag har tagit för givet, i syfte att möjliggöra en effektiv och hållbar utdelning av brev och paket. Parallellt med PTS arbete på området arbetar Postnord redan med dessa frågor, bl.a. genom Forum för fastighetsboxar och projektet ”Grön rutt”.

Bloggredaktionen
2020-09-10

Claes Salomonsson: Hej Claes och tack för din fråga. I takt med att brevvolymerna minskar och behovet av nya leveransformer ökar behöver vi redan nu ställa oss frågan vilka krav samhället ska ställa på en fungerande, samhällsomfattande posttjänst i framtiden. Det är viktigt att den samhällsomfattande posttjänsten fortsättningsvis kan utföras på ett effektivt sätt, men det är samtidigt också viktigt att posttjänsten möjliggör för människor att leva och verka även i glesbygd. PTS bedriver ett pågående utredningsarbete som avser att kartlägga hur en framtida utdelning av posttjänster bör se ut. Detta arbete utgår från den möjlighet som PTS fick den 1 april 2018 att meddela föreskrifter om hur kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten och i det arbetet är de regler du hänvisar till en av pusselbitarna. Till sist ska det också sägas att Postnord redan idag har ett relativt stort mandat att utforma och förändra postutdelningen, t.ex. när antalet avlämningsställen minskar på en sidoväg.

Bloggredaktionen
2020-09-10

Söderböna: Hej och tack för upplysningen. Enligt uppgifter från Postnord kommer testerna att ske i Lund, Löddeköpinge, Barsebäck, Kävlinge och Furulund. Om du upplever problem med Postnords postutdelning till din adress bör du i första hand kontakta operatörens kundservice och påtala detta, se www.postnord.se för kontaktuppgifter. Dina iakttagelser och synpunkter är även intressanta för PTS och kan komma att ligga till grund för kommande tillsynsinsatser.

Magnus Berglund
2020-09-10

Hej en relaterad fråga.....kan postbuden ställa krav på bostadsfastigheter att brevlådorna skall finnas samlade på ett ställe så att de inte behöver springa i trappor?

Bloggredaktionen
2020-09-07

Göran: Har du inte fått hjälp av postoperatören när du har anmält ditt klagomål kan du göra en anmälan till PTS. PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder. Här finns mer information: https://pts.se/sv/privat/post/anmalan-om-klagomal-pa-postoperatorer/

Göran
2020-09-07

Posten i Eskilstuna - vägrar att leverera vår medicin enligt avtal. Vi är två gamla pensionärer som saknar bil och skall inte nuläget heller skall åka fullastade bussar till Postens utlämningsställe. Vi hoppades och har av Apoteket Kronan blivit rekommenderade att beställa vår medicin via nätet, med löfte om leverans direkt till vår gröna stora utebrevlåda. Riktigt förbannad blir vi på Posten i Eskilstuna, som redan tidigt på morgonen innan brevbäraren ens lämnat terminalen så kan jag på Postens spårning av försändelsen läsa att mitt "Varubrev 1 klass" väger 289 gram med måtten 16 x 24 x 6 cm inte går att leverera. Varför? Den skall ju levereras direkt till lådan enligt avtalet. Lådan är invändigt 40 x 26 x 15. Medicinen måste trots avtalet alltså hämtas på utlämningsställe flera kilometer bort. Dit vi av både praktiska och smittriskrekommendationer inte kan ta oss. Vi behöver ju vår medicin! Hjälp! OBSERVERA Jag önskar anmäla denna händelse till PTS som ett tillsynsärende. Behöver jag då komplettera dessa uppgifter?

Söderböna
2020-09-07

Hej, Vet inte om området kring Mariatorget på Södermalm i Stockholm ingår i testet men där delas posten ut 2 ggr per vecka sedan mycket länge. Dessutom får man posten alltid utdelad på samma veckodag vilket är i största grad osannolikt att alla brev skulle postas samma veckodag under flera månader. Dags att inte bara fråga Postnord vad de gör utan faktiskt kontrollera vad de gör. Stort tack.

Claes Salomonsson
2020-09-07

Något som också skulle behöva ändras är de föråldrade reglerna för avstickare från brevbärarens färdväg. Finns det två fasta hushåll per ENKEL körd km, så skall vi köra fram dit. Känns helt obefogat idag med så lite post, både ekonomiskt och miljömässigt! Varför räkna bara enkel väg? Dessutom finns ingen koll längre på att ens dessa regler efterlevs, utan har vi utsträckt rundan en gång så är det så även när antalet hushåll minskat.

Ulf Bjursmarck
2020-09-04

Hej! Det som är mycket märkligt är att PTS inte verkar mer för att effektivisera utdelningen. Fastighetsboxar, lådsamlingar i tätbebyggda villa/radhusområden samt placering av enskilda villapostlådor skulle både vara bra för miljön och ett bättre logistiskt flöde.