PTS arrangerade workshop för Nigerias regleringsmyndighet

2020-04-24

Nigerias regleringsmyndighet NCC (Nigerian Communications Commission) hörde under hösten 2019 av sig till PTS och SPIDER (The Swedish Program for ICT in Developing Regions) med en förfrågan om vi hade möjlighet att hålla en workshop om telekomreglering.

Deltagare skulle vara ett 40-tal anställda vid myndighetens olika avdelningar samt representanter från landets departement med ansvar för telekomfrågor. Temat är projektledning, konkurrensreglering, bredbandsutbyggnad, prissättning, spektrumförvaltning och OTT-tjänster.

Erfarenhet från samarbete med afrikanska myndigheter har PTS sedan tidigare. PTS och den till Stockholms Universitet kopplade organisationen SPIDER arrangerar tillsammans sedan 2017 ett Sida-finansierat kapacitetsutvecklingsprogram om reglering och utveckling på telekomområdet. Programmet erbjuder deltagarna från regleringsmyndigheter i Afrika stöd och vägledning i att genomföra förändringsprojekt samtidigt som de ökar sin kompetens och kunskap på området. Ett syfte med programmet är även att ge stöd i skapandet av oberoende regleringsmyndigheter.

Ett 40-tal anställda vid Nigerian Communications Commission olika avdelningar samt representanter från landets departement med ansvar för telekomfrågor deltog.

Efter en tids planering och ett flertal avstämningar med NCC blev det beslutat att workshop skulle hållas hos NCC i Abuja 9-12 mars. Från PTS åkte Chefsekonom Bo Andersson och Fredrik Kapper på Staben för Internationella frågor. PTS höll i veckans alla förmiddagspass med presentationer och framförallt diskussioner, medan SPIDER höll i eftermiddagarnas utbildning i projektledning. Tillsammans fungerade vi som bollplank i deltagarnas arbete med att ta fram projektplaner för kommande aktiviteter som de ska genomföra på myndigheten och departementet. Betydelsen av detta projekt visade sig inte minst i att det flera gånger uppmärksammades i media och att såväl Nigerias minister för ”Communications and Digital Economy” som Sveriges ambassadör i Nigeria var delaktiga. Deltagarna var ambitiösa och engagerade och det blev ett mycket givande kompetensutbyte under veckan.

PTS deltagande i kapacitetsutvecklingsprojekt är bland annat en del i regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. I synnerhet afrikanska länder ska ges särskild uppmärksamhet. Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling och innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Nigeria kännetecknas även av kraftig tillväxt och är av den Svenska regeringen utpekad som en prioriterad marknad där det bedöms finnas potential för ökad export samt där det finns ett intresse för svenska erfarenheter och lösningar för att möta olika samhällsutmaningar. Sverige har vidare en lång tradition av samarbete med enskilda länder där det genom ett långsiktigt engagemang har byggts upp kontakter och en god bild av Sverige har skapats.


Kommentarer [0]