Ny reglering framtidssäkrar postservicen

2022-09-13

Behovet av posttjänster förändras i takt med att samhället digitaliseras. Sedan år 2000 har antalet skickade brev mer än halverats. Samtidigt e-handlar vi allt mer och förväntar oss att få varor levererade i närheten av våra hem när det passar oss och på sätt som vi kan påverka. Nu presenterar PTS föreslagna regler för utdelning av post som möjliggör en utdelning anpassad efter användarnas behov. Reglerna skapar även förutsättningar för att posttjänsten ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt.

Den samhällsomfattande posttjänst säkerställer en tjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga priser för befordran kan skicka sådana försändelser. På PTS pågår ett arbete med att ta fram ett regleringspaket för hur utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten ska ske. Enligt PTS bedömning krävs det en långsiktig reglering som ger stabilitet över tid både när det gäller kraven på den som tillhandahåller tjänsten och kraven på vilken postservice som kollektivet av postmottagare har rätt att förvänta sig. Det är viktigt att postutdelningen inom den samhällsomfattande posttjänsten är hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Syftet med PTS regleringspaket är att tydliggöra var och hur den som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska dela ut postförsändelser och vilken lägsta servicenivå i fråga om postutdelning som ska upprätthållas. Det kommer ge PTS i egenskap av tillsynsmyndighet bättre förutsättningar att utöva tillsyn över hur postutdelning sker. I dag är det Postnord ensamt som är utsett att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige.

Tydliga regler

Enligt PTS regleringspaket får Postnord, i dag utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, möjlighet att anvisa en ny plats för postanordning högst 200 meter från postmottagarens adressplats. Att hämta sin post kommer för en del postmottagare därmed att kunna jämföras med att boende i flerbostadshus i många fall behöver ta sig till en tvättstuga som ligger en liten bit bort från bostaden när de behöver tvätta eller gå till ett garage i närheten när de vill använda bilen. De som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att hämta posten på den nya platsen kommer fortsatt att kunna få den utdelad vid dörren till bostaden. Postmottagare utanför tätorter har i många fall långt till sin postanordning. PTS nya regler kommer inte innebära att de får ett längre avstånd än idag till platsen där de kan hämta sin post.  

Paketleveranser i närheten av hemmet

PTS nya regler innebär förutsättningar för att postmottagare ska kunna ta emot större postförsändelser och paket närmare sina hem. Det behövs i sådant fall fler rymliga och säkra postanordningar än vad som finns idag. Dessa behöver sättas upp så att de möjliggör trafiksäkra leveranser. När det gäller bilfria bostadsområden kan det handla om placeringar i anslutning till garage, parkeringsplatser eller vändplaner som underlättar avlastning.  

En socialt hållbar posttjänst

PTS har under årens lopp noterat att det finns postmottagare som upplever att deras önskemål inte beaktas när tillhandahållaren vill genomföra nödvändiga förändringar i utdelningsverksamheten. Regleringspaketet kommer därför att innehålla regler som rör de samråd som tillhandahållaren, alltså just nu Postnord, ska genomföra med postmottagare och andra berörda inför föreslagna förändringar. Syftet är att säkerställa en tydlig och förutsägbar förändringsprocess. Genom en sådan process får tillhandahållaren bättre möjligheter att beakta de behov som postmottagare och andra berörda har när det blir aktuellt att genomföra förändringar i postutdelningen.

Alla användare oavsett funktionsförmåga ska ha tillgång till den samhällsomfattande posttjänsten. PTS kommer därför att säkerställa att posttjänsten är socialt hållbar genom att reglera frågor om postmottagares särskilda behov av postservice både i och utanför tätort. PTS ställer redan idag bindande krav på tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten att erbjuda en tjänst i glesbygd för äldre och personer med särskilda behov som inte kan hämta posten vid ordinarie avlämningsställe, portofri förmedling av blindskriftsförsändelser samt att erbjuda en tjänst som inte kräver uppkoppling till internet.

I takt med att postmottagarna önskar få större försändelser levererade nära hemmet förutspår PTS att mottagarna på grund av utrymmes- och säkerhetsskäl kommer att efterfråga nya platser för postmottagning i nära anslutning till fastigheter och bostadsområden, vilket ska vara möjligt enligt det nya regelverket.

En posttjänst för framtiden

Att kunna samla postanordningarna i närheten av postmottagarnas hem på mer tillgängliga platser skapar också positiva miljövinster i form av minskat antal transporter och därmed lägre utsläpp av växthusgaser. Reglerna möjliggör även grönare bostadsområden med färre fordonstransporter i direkt anslutning till fastigheterna. Reglerna öppnar också för att tillhandahållaren kan komma överens med andra postoperatörer och aktörer om samarbete när det gäller utdelningen av brev och paket. Sådana samarbeten främjar den samhällsomfattande posttjänstens hållbarhet ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Den samhällsomfattande posttjänsten är idag självfinansierad. Någon ersättning från staten lämnas inte för tillhandahållandet av den. Samhällets behov av posttjänster förändras och det är därför rimligt att PTS ger tillhandahållaren förutsättningar att anpassa sin verksamhet därefter. För att tjänsten även i framtiden ska kunna vara ekonomiskt hållbar behöver tillhandahållaren tillåtas genomföra vissa effektiviseringar. Reglerna lägger grunden för en samhällsomfattande posttjänst som möter användarnas behov och som både tar hänsyn till de effektiviseringar som tillhandahållaren behöver göra till följd av sjunkande brevvolymer och användarnas ökade krav på miljövänliga leveranser.  

Vi rör oss i riktning mot ett allt mer digitaliserat samhälle. Utvecklingen behöver ske utan att grupper som av olika skäl inte kan delta i det digitala samhället utestängs. Den nya regleringen ger förutsättningar för en mer flexibel post- och paketutdelning. Samtidigt skyddar den dem som bor på landsbygden från serviceförsämringar och säkerställer att postmottagare eller de som har särskilda behov får tillgång till anpassad postservice.Kommentarer [0]