Digitala plattformar kan även påverka den europeiska postmarknaden

2021-04-12

EU arbetar för en fungerande postmarknad i hela unionen. Bland annat tittar man på digitala plattformar.

Postmarknaden förändras snabbt och genomgripande av digitaliseringen i samhället. PTS följer löpande den spännande utvecklingen och publicerar inom kort (15 april) den årliga rapporten Svensk postmarknad som ger en detaljerad bild av läget på den svenska marknaden. Men PTS deltar också i det EU-gemensamma arbetet med att skapa en välfungerande postmarknad i hela EU.

Postdirektivet behöver förändras

PTS är tillsammans med alla övriga nationella postregleringsmyndigheter  inom EU medlemmar i samarbetsorganisationen ERGP (the European Regulators Group for Postal Services) som fungerar som ett rådgivande organ till EU-kommissionen. Det råder stor enighet inom organisationen att det nuvarande postdirektivet, som styr europeisk lagstiftning på postområdet, behöver förändras för att bättre ta hänsyn till postanvändarnas behov i en allt mer digital värld. ERGP framförde häromåret sin synvinkel i yttrandet Opinion on the review of the regulatory framework. Ett särskilt område som yttrandet tar upp rör hur e-handelsplattformar, som exempelvis Amazon potentiellt kan komma att påverka konkurrensförhållandena på postmarknaden i väsentlig grad. Det kan till exempel ske genom vertikal integration på så sätt att plattformarna utför postleveranser i egen regi.

Hur påverkar digitala plattformar?

En särskild arbetsgrupp inom ERGP, i vilken PTS deltar, utreder därför hur digitala plattformar i detalj redan påverkar eller kan komma att påverka postmarknaden och hur ett uppdaterat postdirektiv bör utformas i förhållande till dessa. Samtidigt lägger EU redan stort fokus på att skapa en säker och öppen digital inre marknad och EU-kommissionen presenterade i december det så kallade Digital Services Act package. Det föreslagna lagstiftningspaket berör digitala tjänster i stort med särskilt fokus på digitala plattformstjänster. Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor som i sin tur ska främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft. En viktig del av arbetsgruppens arbete är därför att utreda hur lagstiftningspaketet synkar med såväl nuvarande som framtida postreglering.


Kommentarer [0]