Därför besöker PTS landsbygdsriksdagen

2022-05-16

Av de utmaningar som den alltmer genomgripande digitaliseringen för med sig, blir många särskilt tydliga i Sveriges landsbygder. För att ha möjlighet att delta i det digitala samhället är bl.a. en snabb bredbandsuppkoppling viktig – och det är i landsbygderna som flest utan snabbt och tillförlitligt bredband verkar och bor.

I takt med att fler drar nytta av digitaliseringens möjligheter, får ändrade beteenden större genomslag i samhället. Därmed blir andra, mer traditionella, sätt att kommunicera, söka information, köpa och betala varor och tjänster mindre tillgängliga. Det utmanar oss som medborgare, anställda och företag, likaväl som myndigheter och organisationer.

PTS har med sig landsbygdsperspektiven i verksamheten bl.a. genom uppdrag, aktiviteter och insatser som helt eller delvis riktar sig till landsbygder, varav jag nämner en del nedan. Vidare arbetar vi tillsammans med andra myndigheter för att utveckla metoder för att synliggöra och tillämpa landsbygdsperspektiven i fler uppgifter, frågor och beslut.

På Landsbygdsriksdagen hoppas vi kunna bidra med information, där utgångspunkten är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post samt möjlighet att betala för varor och tjänster. Det är en förutsättning för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och kräver en palett av åtgärder. Vi tycker att alla ska…:

… ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Det är i första hand marknaden, dvs. banker, betalkortföretag och andra som ska tillhandahålla betaltjänster. PTS arbetar tillsammans med andra aktörer för att främja tillgången till grundläggande betaltjänster där behovet inte tillgodoses av marknaden. Läs mer: Tillgång till grundläggande betaltjänster | PTS

… kunna skicka och ta emot brev och paket. Marknaden för leveranser av brev och paket har förändrats kraftigt de senaste åren. Vi skickar färre brev, men e-handlar desto mer. Alla ska kunna både skicka och ta emot brev och paket upp till 20 kg på ett tillförlitligt sätt och till rimliga priser oavsett var man bor Läs mer:  Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd | PTS

… kunna prata i telefon, skicka e-post, använda digitala tjänster, söka och sprida information digitalt oavsett var man bor eller vilken funktionsförmåga man har. PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden i alla delar av landet. Bl.a. ansvarar vi för ett statligt stöd för bredbandsutbyggnad som kan sökas av operatörer, stadsnät och fiberföreningar för att bygga bredbandsnät där det annars inte skulle ha varit lönsamt. Läs mer: Bredbandsstöd | PTS

PTS ger stöd till privatpersoner och företag som saknar tillgång till telefoni och s.k. funktionell tillgång till internet (som betyder att det går att ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s). Läs mer: Grundläggande internet och telefoni | PTS

PTS verkar också på olika sätt för en förbättrad mobiltäckning i hela landet. När det gäller att kunna använda sin mobiltelefon i eller utanför hemmet, kanske på bussen eller i skogen kan PTS hjälpa till med tips om hur man kan förbättra sin täckning! Läs mer:  Täckning | PTS

Just nu sker teknikskiften i kopparnätet samt i 2G- och 3G-näten. Dessa nät avvecklas successivt och ersätts med andra. Det påverkar telefoni, andra digitala tjänster och vissa produkters funktionalitet i hela landet. Läs mer: Avveckling av 2G- och 3G-nät | PTS

Goda råd till dig som berörs av avvecklingen av kopparnätet | PTS

För den som av olika anledningar har svårt att utnyttja de digitala tjänster som finns, trots tillgång till internet­uppkoppling, har PTS tagit fram Digitalhjälpen, en vägledning med tips som finns i pappersform och på webben. Läs mer: Digitalhjälpen | PTS Vi kan också tipsa dig om andra myndigheter eller organisationer som kan hjälpa och stötta privatpersoner och organisationer i den digitala världen. Läs mer:  www.digin.nu  eller prenumerera på nyhetsbrevet Nyhetsbrev om digital delaktighet | PTS

…känna sig trygga i händelse av kris. PTS bidrar till säkrare elektroniska kommunikationer i både freds-, kris- och beredskapstider, bl.a. genom att finansiera åtgärder som hela samhället har nytta av och som minskar risken för allvarliga händelser, t.ex. att se till att det finns reservkraft för den elektroniska infrastrukturen vid långa elavbrott. Läs mer:  Totalförsvar | PTS

 

…ha tillgång till bra information om bredbandsnät m.m. PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som beskriver var det finns, eller under vissa förutsättningar går att få, fast eller mobilt bredband samt mobiltelefoni till hushåll och företag. Läs mer: www.bredbandskartan.se

Ta gärna del av PTS olika nyhetsbrev som du hittar här: Prenumerera | PTS

PTS ser fram emot att träffa er på Landsbygdsriksdagen!


Kommentarer [1]

T Ahlin
2022-05-31

Tack för att vi fick vara med på detta fantastiska evenemang, välorganiserat , konstruktivt och trevligt! Vi lärde oss mycket och fick en utvecklad förståelse för Sveriges landsbygders utmaningar och möjligheter 2022, vi besvarade frågor, förmedlade kontakter och fick ett utökat nätverk i en engagerad miljö. Vi ser redan fram emot nästa Landsbygdsriksdag i Nyköping år 2024 och hoppas att många tar tillvara möjligheten att delta där!