Tidig information viktigt vid nedläggning av telestation

2017-06-16

Det är viktigt att Telia tidigt informerar samlokaliserade operatörer vid nedläggning av telestationer. Det konstaterar PTS efter en granskning.

Post- och telestyrelsen (PTS) har reglerat grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. Regleringen innebär något förenklat att Telia är skyldiga att ge andra operatörer tillträde till Telias koppar- och fiberbaserade nät, på vissa särskilda villkor. Syftet med regleringen är att skapa långsiktiga förutsättningar för konkurrens som kommer slutkunderna till del i form av bättre tjänster och bättre priser.

Enligt de skyldigheter som gäller för Telia ska bolaget innan en telestation stängs informera andra operatörer som använder den telestationen i samband med att de fått tillträde till Telias kopparbaserade nät. Informationen ska, enligt PTS skyldighetsbeslut, ges senast fem år innan stängningen. Om så inte sker ska Telia, i vissa fall, ersätta den samlokaliserade operatören. Den nu aktuella skyldigheten syftar bland annat till att säkerställa att skyldigheten om tillträde till nätet får avsedd verkan och att tillträdande operatörer ska få avkastning för gjorda investeringar.

PTS har nu inom ramen för myndighetens tillsyn granskat nedläggningen av telestationer under år 2016 och hur detta påverkar konkurrenssituationen på den reglerade grossistmarknaden.  

Nedläggning har inte påverkat konkurrenssituationen

PTS har gjort en begränsad prövning av skyldighetsbeslutet till skydd för konkurrensen på marknaden. Granskningen visar att Telia har informerat de samlokaliserade operatörerna cirka ett till ett och ett halvt år innan sådana nätförändringar genomförs som leder till att en telestation stängs.

PTS bedömer dock att nedläggningen av de aktuella telestationerna inte medfört en sådan negativ påverkan på konkurrenssituationen på marknaden som informationsskyldigheten syftar till att förhindra. PTS tillsyn visar också att Telia varit beredd att ersätta de operatörer som är samlokaliserande i de nu aktuella telestationerna i enlighet med SMP-beslutet.

PTS finner därför att det i dagsläget saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder och tillsynsärendet avslutas därför genom avskrivning.

Viktigt med information i god tid

PTS påminner i avskrivningsbeslutet Telia om vikten av att informera i god tid innan nedläggning av telestationer, och att myndigheten vid behov kan komma att granska Telias agerande på nytt. PTS vidtar även en rad andra åtgärder dels för att bevaka konsekvenserna av nedläggningen av telestationer, dels för att slutkunder i så liten utsträckning som möjligt drabbas negativt av de nätförändringar som genomförs.

PTS avskriver nu ärendet från vidare handläggning.

Klicka här för att ta del av beslutet.

Mer information
Roger Gustafsson, ställföreträdande chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 57 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55