PTS summerar tillsynsåret 2016 inom områdena konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet

2017-06-29

Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn av hur operatörerna arbetar för att efterleva kraven på konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet har varit omfattande under 2016. Så här sammanfattar myndigheten det gångna året.

PTS har under 2016 bedrivit omfattande tillsyn inom områdena konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet. Myndigheten har summerat föregående års tillsynsinsatser i två rapporter, en för varje område. På detta sätt hoppas PTS kunna sprida kunskap om slutsatserna kring tillsynen till fler operatörer och andra aktörer.

Några slutsatser från tillsynsåret 2016

När det gäller PTS tillsyn av operatörernas kartläggning och förteckning av informationsbehandlingstillgångar konstaterar myndigheten att förteckningar och övrigt säkerhetsarbete hos operatörerna måste omfatta alla de informationsbehandlingstillgångar som används i samband med överföring av information, inte bara de tillgångar där trafikuppgifter, abonnentuppgifter och lokaliseringsuppgifter behandlas.

Ett grundläggande krav på operatörernas driftsäkerhetsarbete är att tillgångar och förbindelser ska dokumenteras och PTS bedömer att operatörernas dokumentation lever upp till dessa krav. Myndigheten konstaterar vidare att tjänstetillhandahållare har ansvar för att uppfylla föreskrifternas krav på driftsäkerhet, oavsett om tillgångar och förbindelser hyrs eller ägs.

Konfigurationsändringar är en vanlig orsak till störningar och avbrott. PTS kan konstatera att operatörerna till stora delar följer de regler som finns i PTS föreskrifter. De har processer för hanteringen av förändringar i sina nät och tjänster.

Läs PTS rapport om tillsyn på området konfidentiell kommunikation under 2016

Läs PTS rapport om tillsyn på driftsäkerhetsområdet under 2016

För mer information
Tillsyn av konfidentiell kommunikation
Peder Cristvall, nätsäkerhetsavdelningen: 070-811 40 28

Tillsyn av driftsäkerhet
Marie Wahlin Tideklev, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 57 98

PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. En viktig säkerhetsfråga är också att elektroniska kommunikationsnät- och tjänster är driftsäkra. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.