PTS granskar operatörers förmåga att upptäcka integritetsincidenter

2017-06-21

Operatörerna kan bli ännu bättre på att upptäcka integritetsincidenter, tror Post- och telestyrelsen (PTS). Myndigheten inleder därför tillsyn.

Under 2016 rapporterade operatörerna ett 70-tal integritetsincidenter till PTS. Det var nästan tre gånger så många som under 2015. Orsaken är troligen att operatörerna blir allt bättre på att identifiera och rapportera händelser till myndigheten.

Granskning av operatörernas interna arbete

PTS bedömer ändå att det inträffar betydligt fler integritets­incidenter än de som rapporteras och att operatörerna kan bli ännu bättre på att upptäcka och rapportera händelser, till exempel när information om kunderna exponerats för fel personer. PTS inleder därför en granskning av hur operatörerna arbetar internt för att säkerställa att incidenter upptäcks och rapporteras.

Inledningsvis kommer tillsynen att påbörjas mot två operatörer, Com hem och Telia. Fler operatörer kan tillkomma. Tillsynen beräknas klar runt årsskiftet 2017/2018.

För mer information
Camilla Östlund, jurist, nätsäkerhetsavdelningen: 073-640 58 90
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som detta är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.