FastCom har inte informerat om prishöjningar i tid

2017-06-01

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar idag Fast Communication Sweden AB (FastCom) om sin misstanke att de inte följt reglerna i lagen om elektronisk kommunikation då de i vintras informerade sina kunder om en kommande prishöjning.

PTS bedriver tillsyn över hur operatörerna följer bestämmelserna om konsumenters och andra slutanvändares rättigheter i deras avtalsrelationer med operatörer enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK). PTS misstänker att FastCom inte har informerat sina kunder om den kommande prishöjningen i tid, och att de inte informerat kunderna om rätten att avsluta abonnemanget. PTS har därför begärt att FastCom ska yttra sig över vad de kommer att göra för att försäkra sig om att kunderna får rätt information vid rätt tid vid framtida villkorsändringar.

Information minst en månad i förväg

Enligt lagen ska en operatör som vill ändra avtalsvillkoren för ett abonnemang, till exempel höja priset för abonnemanget, informera sina kunder om detta minst en månad i förväg. Kunderna ska också få information om att de har rätt att säga upp avtalet innan de nya villkoren börjar gälla. Vid en sådan uppsägning får det inte förekomma administrativa avgifter eller andra kostnader.

FastCom har möjlighet att senast den 5 juli 2017 yttra sig över denna underrättelse. De bör i yttrandet formulera vilka förändringar de gör med anledning av underrättelsen. Därefter fattar PTS beslut i ärendet.

Klicka här för att ta del av underrättelsen

För mer information:
Sally Stenberg, jurist avdelningen för samhällsfrågor, tfn 0736-405892
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

För att marknaden för elektroniska kommunikationer ska fungera väl krävs det att abonnenterna är väl informerade och kan göra aktiva val mellan olika leverantörer och tjänster. Bestämmelsen om att operatören måste informera om avtalsändringar och ge abonnenten möjlighet att säga upp avtalet bidrar till konkurrenstrycket på marknaden. Genom att konsumenter då får möjlighet att byta operatör (”rösta med fötterna”). Efterlevnaden av bestämmelsen är viktig för att bidra till abonnenternas valmöjligheter och rörlighet på marknaden.

Om din operatör har ändrat villkoren i ert avtal utan att informera dig om detta så är du välkommen att anmäla det till PTS på pts@pts.se. PTS kan då bedriva tillsyn gentemot operatören. För att få rättelse i just ditt fall bör du i första hand vända dig direkt till din operatör. Du kan också ta kontakt med Telekområdgivarna, Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun för mer råd och stöd.