Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-03-31

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag telebolaget Bahnhof om att företaget ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

Polismyndigheten har i en anmälan till PTS beskrivit att Bahnhof endast lämnar ut uppgifter om abonnemang vid misstanke om allvarligare brott. PTS underrättade den 25 februari Bahnhof om problematiken, och företaget har därefter bekräftat att man inte följer de aktuella reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).  

LEK är tydlig med att brottsbekämpande myndigheter har rätt att begära ut uppgifter om abonnemang vid brottsmisstanke, och att utlämnandet ska ske utan dröjsmål.

PTS vill understryka att det aktuella ärendet gäller Bahnhofs skyldighet att lämna ut uppgifter som finns hos företaget, och inte Bahnhofs skyldighet att lagra trafikuppgifter. Den sistnämnda skyldigheten har PTS beslutat om i ett annat ärende, och detta beslut gäller tills vidare efter att ha fastställts av förvaltningsrätten. 

Eftersom Bahnhof bryter mot reglerna i LEK, förelägger PTS företaget att lämna ut de efterfrågade uppgifterna. Bahnhof ska ha rättat sig senast den 7 april. Föreläggandet är förenat med ett vite på fem miljoner kronor. 

Ta del av föreläggandet

För mer information:
Staffan Lindmark, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55