Liten ökning av störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2017-06-16

Något fler anmälningar om störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet kom in till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna under 2016. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2016”.

Sedan tilldelningen av 800 MHz-bandet 2011 har bandet successivt byggts ut och i slutet av 2016 täckte det mer än 99 procent av Sveriges fasta bostäder och företag.

Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Under 2016 tog Telekområdgivarna emot 227 anmälningar om tv-störningar från bofasta personer i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Detta är en liten ökning jämfört med 2015, då motsvarande siffra var 210 anmälningar.

Telekområdgivarna har skickat ut 350 störningsfilter under 2016. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem med tv-störningar till följd av utbyggnaden.

Det är också sannolikt att många konsumenter har löst tv-störningsproblem orsakade av utbyggnaden i 800 MHz-bandet på egen hand, utan att kontakta Telekområdgivarna. Dessa fall ingår inte i statistiken.

Läs rapporten.

För mer information:
Erik Ferngren, enheten för spektrumtillsyn: 073-640 58 05
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

2011 vann tre aktörer tillstånd i 800 MHz-bandet; Hi3G, TeliaSonera Mobile Networks och Net4Mobility. Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet identifierades en risk för att mottagningen av tv skulle påverkas när bandet byggs ut.

Tillstånden förenades därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning, och de måste samarbeta för att hantera och avhjälpa de problem som eventuellt uppstår. Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.

Tillståndshavarna ska också erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Det är Telekområdgivarna som är denna kontaktpunkt.