Telias prissättning uppfyller skyldighet

2017-06-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster. Resultatet visar att Telias prissättning uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet.

Den 1 december 2016 trädde nya regler kring Telias fiberpriser i kraft. Dessa innebär att Telia, när företaget tillhandahåller fibertillträde till andra operatörer, ska tillämpa priser som gör det möjligt för operatörer som är lika effektiva som Telia att ekonomiskt replikera Telias slutkunderbjudanden. Det ska med andra ord kunna vara möjligt för sådana operatörer att konkurrera med Telia i slutkundsledet.  

Skyldigheten ska säkerställa att Telia inte kan använda sin marknadsmakt i grossistledet till att göra det olönsamt för andra operatörer att konkurrera med Telia i slutkundsledet, t.ex. genom marginalklämning. Det skulle bli fallet om Telias grossistpriser skulle medföra negativa marginaler i slutkundsledet hos operatörer som är lika effektiva som Telia. Därför får marginalen mellan Telias pris i slutkundsledet för en relevant produkt och priset för grossisttjänsten inte vara negativ.

PTS har testat den ekonomiska replikerbarheten

PTS har för första gången genomfört tillsyn av skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet. Det har skett genom att PTS genomfört ett ekonomiskt replikerbarhetstest.

Testet har utförts på fyra relevanta produkter och bygger på Telias kostnader och intäkter, som är baserade på uppgifter från Telias ekonomi- och redovisningssystem. Testet har utförts enligt de principer som anges i PTS modellreferensdokument (MRD) för det ekonomiska replikerbarhetstestet.

Telias marginaler klarar testet

PTS beräkningar har visat att marginalerna för respektive relevant produkt inte är negativa. Telias marginaler är därmed tillräckliga för att täcka grossist- och förädlingskostnaderna för respektive relevant produkt, vilket innebär att operatörer som är lika effektiva som Telia har möjlighet att konkurrera med Telia på slutkundsmarknaden.

Därmed anses Telia uppfylla skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet. PTS har mot denna bakgrund beslutat att skriva av ärendet från vidare handläggning.

- Det är mycket viktigt att Telia genom sin prissättning inte hindrar andra operatörer från att konkurrera om att erbjuda bredbandstjänster till konsumenterna. Detta är en förutsättning för att inte reglera Telias fiberpriser och för att kunna säkerställa långsiktigt effektiv konkurrens. Konkurrens leder till bättre utbud och lägre priser, vilket gynnar konsumenterna, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att ta del av beslutet.

Skäl till förändringarna

PTS beslutade i februari 2015, med anledning av den positiva marknadsutvecklingen och som en konsekvens av en rekommendation från EU, att prisregleringen på fiber ska lättas från och med den 1 december 2016, givet att förutsättningarna för detta finns på plats: Förutom att ERT ska genomföras för att säkerställa att Telias prissättning medger ekonomisk replikerbarhet, ska ett striktare krav på icke-diskriminering (Equivalence of Inputs, EOI) gälla för Telia.

Läs mer om förändringar som trädde ikraft den 1 december 2016 här.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS konkurrensavdelning, tfn: 08- 678 55 75
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.