PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15

PTS har startat två nya ärenden relaterade till EU:s regler om nätneutralitet. Syftet är att i ett första steg samla in information i myndighetens roll som övervakare av bestämmelserna på området.

Ett av ärendena berör Telias fria surf på sociala medier där fokus ligger på att skapa en bättre förståelse för operatörens urval av tjänsteleverantörer och hur erbjudandet påverkar slutkundernas val och användning av vissa tjänster på internet. I detta ärende hämtar PTS in information från Telia.   

Det andra ärendet rör internetoperatörers tillhandahållande av optimerade tjänster där fokus ligger på att skapa en bild av omfattningen av sådana tjänster och på vilken grund dessa erbjuds i Sverige. PTS samlar här in information från ett urval av internetoperatörer.

Som myndighet har PTS en skyldighet att övervaka och tillse att EU-bestämmelserna om nätneutralitet efterlevs. Det kan göras på olika sätt. Exempelvis genom att bedriva tillsyn där PTS misstänker att någon bryter mot bestämmelserna, men även där myndigheten ser ett generellt behov av att följa marknadens utveckling och dess påverkan på slutkundernas tillgång till ett öppet internet.

Läs mer om regelverket.

För mer information:

Emma Närvä, enhetschef, tfn: 073-644 57 63
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund
Ett öppet internet innebär att slutanvändare har rätt att få tillgång till information och innehåll, använda och tillhandahålla applikationer och tjänster och använda den utrustning de vill när de använder internet. I syfte att bevara ett öppet internet och för att skydda slutanvändare har EU tagit fram regler (förordning 2015/2120) som började tillämpas den 30 april 2016.

Begreppet nätneutralitet används ofta i diskussionen om ett öppet internet. Detta begrepp bygger på principen att leverantören av internetanslutningstjänsten ska behandla all internettrafik likvärdigt.