Fiberförening får rätt att använda Telias kanalisation

2017-07-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en fiberförening rätt att använda Telias kanalisation för att bygga ett eget bredbandsnät.

Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar få anlägga ett fibernät i kanalisation som ägs av någon annan. Om det uppstår tvist mellan den som äger kanalisationen och bredbandsutbyggaren ska PTS lösa tvisten.

En fiberförening i Mariestad har begärt att få undersöka Telias kanalisation i syfte att se om den kan användas för att nå ut till de sista delarna av föreningens planerade nät, och i sådana fall få tillträde till denna kanalisation. Telia anser att utbyggnadslagen inte ger föreningen rätt till tillträde till kanalisationen.

PTS har dock nu beslutat att Telia måste ge föreningen möjlighet att på plats undersöka den aktuella kanalisationen och, på rättvisa och rimliga villkor, ge föreningen rätt att använda den.

Ta del av beslutet

Faktablad om utbyggnadslagen

För mer information:
Helena Klasson, enheten för tillsyn och tvistlösning, telefon 070-266 57 87
PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - 2016:534) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.