Ett år med nätneutralitetsregler – PTS sammanfattar sitt arbete

2017-06-26

EU-regelverket om öppet internet har gällt i drygt ett år och nu redovisar PTS sitt arbete i en rapport till EU-kommissionen och organisationen Berec. PTS har genomfört såväl tillsyns- och informationsinsatser som informationsinhämtning för att fullgöra sitt övervakande uppdrag på området.

Regleringsmyndigheterna inom EU ska årligen rapportera till EU-kommissionen och organisationen Berec om genomförda insatser utifrån EU-förordningen (2015/20) om öppet internet.

I rapporten redogör PTS för utvecklingen på den svenska marknaden samt genomförda insatser. Den tillsyn som genomförts under det första året med regelverket har fokuserat på operatörernas transparens gentemot slutkunderna samt på trafikhanteringen i två operatörers ”fri-surf”-erbjudanden.  

PTS redogör också kort för tillsynsinsatser som påbörjats efter rapporteringsperioden (30 april 2016–30 april 2017).

Myndigheten konstaterar i rapporten att det finns behov att öka medvetenheten om och förståelsen för nätneutralitet bland slutanvändarna genom fortsatta informationsinsatser.

Ta del av rapporten.

För mer information:

Emma Närvä, enhetschef vid konkurrensavdelningen, tfn: 0736 44 57 63

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om öppet internet och nätneutralitet

Ett öppet internet innebär att slutanvändare har rätt att få tillgång till information och innehåll, a att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster och använda den utrustning de vill när de använder internet. Detta gäller oavsett var slutanvändaren befinner sig och oavsett varifrån informationen kommer och vart den ska. Ett öppet internet är bland annat viktigt för yttrandefrihet, valfrihet och innovation.

Begreppet nätneutralitet används ofta i diskussionen om ett öppet internet. Detta begrepp bygger på principen att leverantören av internetanslutningstjänsten ska behandla all internettrafik likvärdigt.

Läs mer om regelverket på www.pts.se/oppetinternet