PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 - PTS-ER-2017:7

En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

Sammanfattning

Post- och Telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Tidigare år har PTS redovisat detta genom två separata rapporter 1), men har i år slagit ihop detta till en rapport.

Innehållet i rapporten är uppdelat i två delar. Den första delen redovisar tillgången till fast bredband och telefoni, det vill säga tillgången till bredband och telefoni vid fasta punkter - såsom hushåll och arbetsställen. Den andra delen redovisar utbyggnad och yttäckning för mobilt bredband och mobiltelefoni det vill säga tillgången till bredband och telefoni över hela Sveriges landyta.

Vad gäller tillgången till fast bredband, visar årets rapport att ca 71 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2016. Det är en ökning med 5 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Många av dem som ännu inte har tillgång till 100 Mbit/s, har goda möjligheter till det inom de närmaste åren. Slutsatsen kan dras av att andelen hushåll i Sverige som finns i den absoluta närheten 2) av redan fiberanslutna byggnader (så kallade ”homes passed”) är ca 13 procentenheter högre än andelen hushåll i redan fiberanslutna byggnader. PTS bedömer att de flesta av hushållen i absoluta närheten av fiberanslutna byggnader kan fiberanslutas utan omfattande investeringar, vilket indikerar att förutsättningarna är goda för att tillgången till it-infrastruktur som medger hastigheter om 100 Mbit/s kommer att öka ytterligare de närmaste åren. 3)

Tillgången till fast bredband via fiber har ökat med 5,6 procentenheter för hushållen i Sverige, sedan 2015. Utanför tätort och småort har tillgången ökat mindre än tidigare år (1,5 procentenhet). Orsaken till den svaga uppgången är till största del en konsekvens av att SCB under hösten 2016, publicerade nya indelningar av tätorter och småorter. 4) Många av de hushåll och arbetsställen, med tillgång till fiber, som i oktober 2015 låg utanför tätort och småort, har därför till oktober 2016 hamnat i tätort eller småorter. PTS bedömer att den faktiska utbyggnaden utanför tätort och småort är jämförbar med tidigare år och att de stödmedel som utbetalas i dessa områden har fortsatt effekt, trots att detta inte återspeglas i årets statistik.

Utbyggnaden av mobilnäten i Sverige fortsätter och under 2016 har utbyggnaden främst skett när det gäller 4G-nät och i den norra delen av landet. Mobilnät som medger 10 Mbit/s täckte 2016 ca 69 % av Sveriges yta (exklusive 450 MHz-bandet) vilket är en ökning på drygt fyra procentenheter sedan 2015. 4G-näten har framförallt byggts ut i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten där vi ser en ökning med mer än sex procentenheter per län jämfört med 2015. Till stor del är denna utbyggnad relaterad till 4G-etableringar i redan existerande GSM-infrastruktur. Under 2016 har det även skett en noterbar ökning av täckningen från mobilnät som medger 30 Mbit/s, täckningen från dessa nät har ökat med ca 2,5 procentenheter och näten täckte 2016 drygt 5 % av Sveriges yta.

Sedan 2015 har yttäckningen för mobiltelefoni (taltjänster) sammantaget ökat med ca 0,5 procentenheter och nådde i oktober 2016 drygt 85 % av landets yta. Eftersom yttäckningen för taltjänster har varit mycket god de senaste åren och närmar sig 100 % i många län krävs det utbyggnad i län med relativt sett låg procentuell täckning för att utbyggnaden ska slå igenom i statistiken. Under 2016 har sådan utbyggnad skett i Dalarnas, Jämtlands, och Norrbottens län.

Hösten 2016 publicerade regeringen en ny bredbandsstrategi. 5) PTS avser att se över definitioner, insamlingsmetodik med mera gällande samtliga mål i den nya strategin, inför motsvarande rapport nästa år. Därför görs ingen särskild uppföljning av målen i den nya strategin i denna rapport. I sedvanlig ordning följs dock målen i regeringens bredbansstrategi från 2009 upp. 6)

I rapportens tabellbilaga redovisas de flesta delarna av resultatredovisningen på detaljerad nivå, bland annat på kommun- och länsnivå. Delar av resultaten presenteras även på PTS statistikportal (http://statistik.pts.se/) samt i kartform på bredbandskartan (www.bredbandskartan.se).

 

1 Se till exempel ”PTS bredbandskartläggning 2015” och ”Mobiltäckning 2015”
2 Inom 50 meter
3 PTS kommer att publicera en prognos rörande måluppfyllelsen senast den sista april 2017.
4 Med SCB:s gamla indelningar från 2010, skulle tillgången till 100 Mbit/s i oktober 2016 vara 25,2 %, utanför tätort och småort. Det skulle innebära en ökning med ca 4,4 procentenheter sedan oktober 2015.
5 N2016/08008/D och http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringens-nya-bredbandsstrategi---ett-helt-uppkopplat-sverige/
6 Bredbandsstrategi för Sverige N2009/8317/ITP. Se avsnitt 6 i denna rapport.