Klagomål från företagare

Det är inte bara privatpersoner som har klagomål på sin operatör. Även företagare, speciellt småföretagare, hör av sig till PTS med klagomål.

Vad kan jag som företagare göra?

Du bör alltid i första hand kontakta operatören och försöka lösa problemet.

Om du som företagare har en tvist med en operatör kan du lösa frågan i tingsrätten. Du kan få hjälp av din branschorganisation, om du tillhör en sådan. Annars kan du kontakta en advokat.

När det gäller klagomål på en operatörs marknadsföring kan du väcka talan direkt i Marknadsdomstolen. Även här kan du få hjälp av din branschorganisation eller en advokat. Om ni är många som har samma problem kan ni undersöka möjligheterna att föra grupptalan.

PTS anser att såväl konsumenter som andra abonnenter (exempelvis småföretagare) bör ges bättre möjligheter än de har idag att få tvister prövade utanför domstol. Om du som företagare har en tvist med en operatör kan du kontakta Näringsdepartementet för att påpeka problemet att företagare måste vända sig till allmän domstol för att få en tvist prövad.

Om du vill upplysa PTS om problem på tele- och internetmarknaderna kan du skicka ett e-brev till pts@pts.se.

Vad gör PTS?

PTS har regeringens uppdrag att följa utvecklingen inom bland annat it- och teleområdena. Myndigheten sammanställer därför statistik över inkomna klagomål inom dessa områden. Statistiken ger oss värdefull information om hur dessa marknader fungerar och vi redovisar statistiken årligen. Statistiken hjälper oss även att planera vårt tillsynsarbete.

PTS kan ingripa om en operatör bryter mot bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation. PTS kan dock inte ingripa i tvister mellan företag och enskilda.