Amatörradio

Amatörradio är en definierad radiotjänst enligt Internationella teleunionen (ITU). Utöver begreppet amatörradio definieras även amatörsatellitradio som en form av amatörradiotjänst men då via förbindelse med en satellit i bana runt jorden.

Här hittar du information om amatörradio:

Delegationsbeslut till SSA och FRO – förlängning av tidigare beslut
2016-12-14
Den 2 november 2016 remitterade PTS ett förslag till nytt beslut avseende överlämnande av uppgifter som rör amatörradio för att ge intressenter möjlighet att yttra sig över förslaget.

PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Här finns yttrandena publicerade i sin helhet. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får amatörradioföreningarna Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Föreningen Frivilliga Radioorganisationen (FRO) fortsätta att hantera uppgifterna som anges i de tidigare besluten. Besluten om förlängning av de tidigare besluten gäller till och med den 31 mars 2017.

Remiss av nytt delegationsbeslut till SSA
2016-11-02
Branschaktörer har möjlighet att svara på remissen senast den 10 november. Ta del av remissunderlaget.

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat
2014-05-30
PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.
Läs hela nyheten

 


Tillfälligt tillstånd för experimentsändare på 5 MHz

2013-02-04

 

 

För att ge möjlighet till experiment med radiosändare kan PTS tills vidare bevilja tillfälligt tillstånd på fyra frekvenser i 5 MHz-bandet.

Bandet är dock INTE avsett för amatörradio och det är inte bestämmelserna för amatörradio som gäller.

Tillståndet är tillfälligt och kostar 300 kr i handläggningsavgift.

Bandbredden är 3 kHz och de modulationsmetoder som kan rymmas inom denna bandbredd är tillåtna.

Lägg alltså märke till detta och att den frekvens som står angiven i specifikationen på tillståndet bara anger mitten av den 3 kHz-luckan, den är INTE nödvändigtvis mittfrekens för modulationen eller bärvågsfrekvens. Bärvågsfrekvensen får justeras i förhållande till det och den valda modulationsmetoden så att hela utsända signalen hålls inom angivet 3 kHz-intervall enligt tillståndet.

Max uteffekt är 100 W PEP och mobil användning är inte tillåten.

I frekvensbandet finns både maritim- och flyg-radio och det är inte tillåtet att störa annan radiosändning.

Nedanstående blankett kan användas för ansökan. Fyll i den i tillämpliga delar och glöm inte personnummer.

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Radiotillstand/ansbl-landmobil-radio-personsokning.pdf


PTS ger tre organisationer ansvar för amatörradiofrågor
2011-12-09

När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret. PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Läs nyheten