Öppet internet

Det är viktigt med öppna nät och tjänster. Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker yttrande- och informationsfriheten. PTS arbetar därför aktivt för ett öppet internet och har ansvar för att operatörer följer de regler som finns på området.

Den 30 april 2016 började nya EU-regler om skydd för ett öppet internet att gälla. PTS fick i och med detta fler verktyg för att ingripa mot affärsmodeller och avtal som strider mot principen om nätneutralitet.  

Nätneutralitet – vad är det?

Nätneutralitet handlar om att all trafik på internet ska behandlas lika av internetleverantörerna. Leverantörerna har möjlighet att kontrollera trafiken över internet och att prioritera eller blockera viss trafik. Det kan till exempel handla om att blockera tillgången till vissa tjänster såsom ip-telefoni.

Hur säkerställs ett öppet internet?

För att säkerställa ett öppet internet har PTS ett antal verktyg. De är konkurrens, att internetleverantörer ska vara tydliga med eventuella begränsningar i sina erbjudanden och – i sista hand – förbud mot begränsningar och blockeringar. Här nedanför går vi igenom dessa verktyg:

Konkurrens

PTS arbetar med att främja konkurrens, bland annat genom att besluta om spelregler som gör att olika leverantörer kan komma in och verka på marknaden. Om det finns god konkurrens har konsumenter möjlighet att välja den leverantör som erbjuder de tjänster man vill ha. För att detta ska fungera måste det finnas tydlig information och det måste också vara lätt att byta leverantör eller abonnemang.

Tydliga erbjudanden

För att konsumenterna ska veta vad som exakt ingår i de abonnemang de köper vill PTS att leverantörerna ska ha tydlig information om sina erbjudanden. Konsumenterna behöver också veta vilka begränsningar som gäller för avtalet bl a om eventuella begränsningar av datavolym, hastighet och annat som kan som påverka användningen av applikationer och tjänster. Avtalsvillkoren ska vara lätta att jämföra mellan olika leverantörer.

Förbud mot begränsningar

Om ovanstående åtgärder är otillräckliga för att säkerställa öppenheten på internet har PTS möjlighet att bestämma om en så kallad lägsta tjänstekvalitet. Det innebär att PTS kan förbjuda begränsningar eller blockeringar av viss typ av trafik. En sådan åtgärd är dock så pass ingripande att PTS endast genomför den som ett sistahandsalternativ. PTS har också möjlighet att vidta andra åtgärder mot de som bryter mot reglerna om nätneutralitet, såsom förelägganden och förbud.