PTS presenterar treårig strategi för robust kommunikation

2012-06-21

I arbetet med robust kommunikation kommer Post- och telestyrelsen (PTS) de närmaste tre åren bland annat inrikta sig på att öka samarbetet med andra beröra sektorer och aktörer. Det framgår av den robusthetsstrategi som PTS nu presenterar.

Elektronisk kommunikation får en allt större betydelse för alla slags verksamheter i samhället. Samtidigt finns det sårbarheter och hot som kan medföra svåra konsekvenser. På PTS är frågan om robust elektronisk kommunikation högt prioriterad. Under den senaste tioårsperioden har PTS gjort stora investeringar, bland annat i mobila basstationer och reservelkraft som teleoperatörerna förfogar över. Tillsammans med operatörerna genomför PTS också regelbundet övningar för att bättre kunna hantera allvarliga störningar, i samband med exempelvis svåra stormar.

PTS har nu tagit fram en strategisk inriktning för myndighetens arbete med robust elektronisk kommunikation för de kommande tre åren. Syftet med strategin är att ange inriktningen för vilka åtgärder som PTS avser vidta inom sitt sektorsområde.

Den strategiska inriktningen för PTS under åren 2012-2014 innebär bland annat att PTS ska bedriva åtgärder för robusthet i nära samverkan med berörda aktörer, till exempel teleoperatörer, och prioritera ett nära samarbete med andra sektorer, exempelvis elsektorn.

I strategin beskriver PTS ett antal konkreta åtgärder som myndigheten avser vidta under de kommande åren.

Dit hör bland annat att:

  • Tillhandahålla information och vägledning
  • Öka kunskapen om informationssäkerhet
  • Öka användningen av svenska källor för spårbar tid och frekvens samt
  • Förbättra förmågan till krisledning hos sektorns aktörer.

Stategin anger också att PTS ska verka för att utveckla möjligheter till prioritering av samhällsviktig verksamhet vid återställningsarbete efter en svår påfrestning

- Målsättningen är att den här strategin ska bidra till att tydliggöra inriktningen på PTS robusthetsarbete, vilka målen är samt inom vilka områden vi tänker verka de närmaste åren för att uppnå målen säger Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning.

Läs PTS strategi för robust elektronisk kommunikation 2012-2014

Mer information
Annica Bergman, chef PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-640 58 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55