PTS presenterar analys av marknaden fram till 2015

2009-02-25

PTS har på regeringens uppdrag gjort en framtidsinriktad analys av marknaden för elektronisk kommunikation. Analysen tar sikte på marknadens utveckling fram till 2015. Genom analysen vill PTS skapa tydlighet i vad myndigheten strävar efter och vad regeringen kan göra för att stimulera marknadsutvecklingen. Rapporten "Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation" överlämnas i dag till regeringen.

Konsumenternas starka efterfrågan på bandbredd och osäkerheten om prestanda för olika tekniker påverkar operatörernas investeringsvilja. Utvecklingen kan leda till såväl ökad som minskad infrastrukturbaserad konkurrens. PTS beskriver i rapporten tänkbara åtgärder för att hantera dessa utmaningar och understryker samtidigt att ett flexibelt tillvägagångs­sätt är nödvändigt för att hantera förändrade förutsättningar på marknaden

Nästa generations accessnät är i allt högre grad fiberbaserade. PTS bedömer därför att det är nödvändigt att revidera lagrummen om funktionell separation, så att en sådan kan omfatta även fiberbaserade accessnät. I dag kan PTS ålägga en operatör med betydande inflytande på marknaden så kallad funktionell separation av sin verksamhet, men endast i det koppar­baserade accessnätet. Syftet med funktionell separation är att övriga operatörer får tillträde till infrastruktur i accessnätet på lika villkor, vilket gynnar utvecklingen mot en mer långsiktigt hållbar konkurrens.

Även om kraven på och behoven av elektroniska kommunikationer ökar, kommer troligen tillgängligheten till infrastruktur för elektronisk kommunikation att minska beroende på var och hur man bor. Regeringen bör därför ta fram ett långsiktigt mål för vad Sverige vill uppnå, och tydlig­göra vilket ansvar marknaden och staten har för de områden som inte kommer att omfattas av marknadsmässiga investeringar.

Ett annat område som förändras är marknaden för tv. En tydlighet i närings-, kultur- och ägarpolitiska intressen för marknätet måste därför etableras för att utvecklingen inte ska hämmas. PTS föreslår att en statlig utredning tillsätts, och att marknätet för tv mister den särställning det har vid tilldelning av frekvenser och i stället får konkurrera med andra användningsområden.

PTS rapport kommer att vara ett viktigt underlag i myndighetens fortsatta arbete.

Rapporten "Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation"

För mer information:
David Troёng, avdelningschef, konkurrensavdelningen, tfn: 070-8617219
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.