Fem års bredbandsutveckling och behov av fortsatta åtgärder beskrivs i rapporten Bredband i Sverige 2007

2007-06-27

Det behövs förnyat statligt stöd för nyetablering av bredband till dem som idag saknar tillgång och fortsatt stimulans av konkurrensen i de befintliga näten, det är två slutsatser i rapporten Bredband i Sverige 2007 som PTS lämnar till regeringen idag.

PTS har ett regeringsuppdrag att årligen redovisa utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i landet. Årets rapport beskriver bland annat den utveckling som skett på bredbandsområdet vad gäller utbredning, tillgång och användning under de senaste fem åren.

En slutsats som PTS drar i rapporten är bland annat att fortsatta statliga stöd är nödvändiga för att nå ut till områden som idag saknar tillgång till bredbandsnät. Detta ligger i linje med de förslag som PTS lämnade i rapporten Förslag till bredbandsstrategi för Sverige i februari 2007.

PTS anser vidare att fokus bör ligga på att förbättra konkurrensen i befintliga bredbandsnät, där konkurrens saknas eller är begränsad. Ett sätt att åstadkomma detta är att genomföra en så kallad funktionell separation inom Telia Sonera på det sätt som PTS föreslår i rapporten Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation från juni 2007.

Rapporten Bredband i Sverige 2007 (pdf 1 Mb, nytt fönster)
Bilaga 4 - tabeller (pdf 91 kB, nytt fönster)
Bilaga 5 - enkät (pdf 230 kB, nytt fönster)

För mer information:
Stefan Williamson, chef enheten för marknadsanalys, tfn: 0708-11 40 53