PTS begär yttrande över avbrottet i TeliaSoneras mobilnät

2004-12-06

Post- och telestyrelsen har idag begärt att TeliaSonera ska yttra sig över det avbrott i mobilnätet som inträffade i helgen. TeliaSonera ska senast den 9 december bland annat beskriva orsakerna till och omfattning av avbrottet, om nödnummer 112 var obrukbart för fast respektive mobil telefoni, liksom hur abonnenterna informerades.

Post- och telestyrelsen (PTS) har uppmärksammat att avbrott drabbat såvitt känt de mobila kommunikationsnäten i flera orter med början den 3 december 2004. PTS begär i egenskap av tillsynsmyndighet (se bakgrunden) att TeliaSonera AB ska komma in med ett yttrande över avbrotten.

Yttrandet ska vara PTS tillhanda senast den 9 december för del A och senast den 20 december 2004 för del B.

Innehållet i yttrandet
Yttrandet bör i del A innehålla

 • omfattningen av avbrottet dvs. 
  - vilka nät som drabbats av avbrottet 
  - hur många abonnenter som drabbats 
 • vad som orsakade avbrottet
 • en detaljerad beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits under avbrottets förlopp
 • en redogörelse för tidsaspekter dvs.
  - när avbrottet i det allmänna kommunikationsnätet inträffade
  - om och i så fall vid vilken tidpunkt SOS Alarm informerades och vilka rutiner som då tillämpades 
  - om och i så fall under hur lång tid nummer 112 var obrukbart för fast telefoni respektive mobil telefoni
 • en redogörelse för hur kunderna har informerats.

Yttrandet bör i del B innehålla vilka framtida åtgärder som TeliaSonera AB planerar att vidta med anledning av avbrottet.

Bakgrund
Enligt 5 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) har den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst skyldighet att medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas. Dessutom finns en skyldighet att tjänsten och det allmänna telefonnätet till fast anslutningspunkt uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet.

Enligt 2 § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation är PTS tillsynsmyndighet enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Anders Johanson
Avdelningschef
Avdelningen för nätsäkerhet