PTS föreslår nya skyldigheter på bredbands­marknader

2008-12-18

PTS föreslår skyldigheter som ska gälla när operatörer vill erbjuda bredbandstjänster via Telia Soneras fiber- och kopparnät. Förslagen lämnas idag till samråd med operatörerna som har till den 9 februari 2009 på sig att yttra sig över dem.

PTS har bedömt att Telia Sonera är en operatör med betydande inflytande på både marknaden för nätinfrastrukturtillträde och marknaden för bredbandstillträde för grossistledet. Telia Sonera kommer därför åläggas skyldigheter för att ge andra operatörer tillträde till bolagets nät, så att de ska kunna erbjuda bredbandstjänster till konsumenter och företag.

På marknaden för nätinfrastrukturtillträde föreslås Telia Sonera till exempel ge tillträde till fiber och kanalisation, utöver tillträde till det kopparbaserade nätet. Tidigare skyldighetsbeslutet reglerade endast tillträde till kopparnätet.
Vad gäller marknaden för bredbandstillträde för grossistledet överväger PTS att införa differentierad reglering, exempelvis genom geografiskt eller produktdifferentierade skyldigheter. PTS förslår också en ny prisregleringsmodell för bitströmtillträde.

Båda marknader präglas idag av omfattande konkurrensproblem. De har genomgått förändringar sedan förra skyldighetsbesluten och står inför fortsatt teknikutveckling. PTS anser därför att det är viktigt att hämta in operatörernas synpunkter på utformningen av skyldighetsbesluten i ett tidigt skede och bjuder nu in till samråd rörande de föreslagna regleringsbehoven. Operatörerna erbjuds svara på ett antal öppna frågor i förslagen. Myndigheten kommer i ett senare samråd redovisa färdigformulerade skyldigheter. PTS vill genom denna dialog få fram så tydliga och effektiva skyldighetsbeslut som möjligt så att fler operatörer ska kunna erbjuda bredbandstjänster och därigenom öka konkurrensen på marknaderna. Detta gynnar i slutändan konsumenter i form av ett större produktutbud och bättre priser.

Beslut för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet fattas under sommaren 2009. Utöver ytterligare ett samråd med operatörer ska besluten på samråd med Konkurrensverket, EU-kommissionen och andra regleringsmyndigheter inom Europa.

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på de olika delmarknader som finns inom marknaden för elektronisk kommunikation. Marknaden för nätinfrastrukturtillträde motsvaras av det tidigare skyldighetsbeslutet för LLUB medan bredbandstillträdet för grossistledet tidigare reglerades i skyldighetsbeslutet för bitström. Myndigheten genomför nu andra generationen av marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. I denna omgång har EU-kommissionen pekat ut sju produkt- och tjänstemarknader som är aktuella för marknadsanalyser och eventuella beslut om skyldigheter.


För mer information:
David Troëng, konkurrensavdelningen, tfn. 070-861 72 19

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.