Utvärdering av det pågående teknikskiftet som genomförs av TeliaSonera

2014-11-03

Främst positiva förändringar bland de som berörs av Telias teknikskifte

Stelacon drar slutsatsen att de nya telefonilösningarna i TeliaSoneras (Telias) pågående teknikskifte, där den fasta telefonin byts ut till alternativa lösningar, har fungerat bättre under det senaste året än tidigare. Det framgår av årets undersökning av teknikskiftet där jämförelser görs med 2013 års undersökning. Fler upplever att den nya telefonilösningen fungerar bra. En större del av de som berörs av teknikskiftet säger sig också vara neutrala till förändringen. En jämförelse mellan abonnenters upplevelser av olika telefonityper stödjer antagandet att den nya telefonilösningen fungerar tillfredsställande.

Berörda abonnenter i årets undersökning bor sannolikt i områden med tätare bebyggelse. Det har lett till att fler i årets undersökning har haft möjlighet att välja andra alternativ, utöver de telefonilösningar som erbjudits med anledning av teknikskiftet. Ett exempel på ett sådant alternativ är IP-telefoni via fiber.

Den installation som utförs av tekniker fungerar mycket bra.

Stelacon rekommenderar att installationer fortsatt bör erbjudas.

Ris och ros rörande informationen om teknikskiftet

Telias abonnenter anger i årets undersökning i större utsträckning att de har fått besked inför teknikskiftet, än vad som var fallet i förra årets undersökning. Abonnenter till övriga operatörer uppger däremot i mycket mindre omfattning att de fått besked av sina respektive operatörer. Stelacon konstaterar att övriga operatörers berörda abonnenter därmed upplever en klar försämring jämfört med förra årets undersökning. Operatörerna ansvarar för att informera sina kunder om förändringarna. De har också fått material från Post- och telestyrelsen (PTS), tänkt att användas i operatörernas information till berörda abonnenter.

Stelacon rekommenderar därför skärpta insatser för att förbättra informationen från övriga operatörer.

Färre berörda än i förra årets undersökning säger sig vara oroliga efter att de fått beskedet att deras fasta telefoni ska stängas. Samtidigt är en större andel upprörda efter beskedet.

Kännedomen om PTS upplysningstjänst är begränsad.

Stelacon rekommenderar PTS att undersöka nya vägar för att öka kännedomen om PTS upplysningstjänst.

En viktig aspekt när respondenterna ska välja en ny telefonilösning är att man vill behålla sitt telefonnummer. Stelacon bedömer att det finns begränsad kännedom om nummerportabilitet, och att många alltså inte känner till möjligheten att byta operatör och telefonilösning med bibehållet nummer. Det begränsar berördas möjlighet att fatta välinformerade beslut om sin framtida telefoni.

Stelacon förordar därför att aktörerna ska verka för att öka kännedomen om nummerportabilitet bland berörda abonnenter.

Bakgrund

Telia har under ett antal år arbetat med ett teknikskifte som innebär att bolaget avvecklar delar av kopparnätet och ersätter med mobila lösningar. Områden som berörs är oftast glesbefolkade där andra samhällsfunktioner inte längre finns kvar. Det är därför viktigt att informationsinsatser, genomförandet av själva bytet och funktionaliteten i den nya telefonilösningen fungerar så bra som möjligt. PTS följer löpande arbetet med teknikskiftet, och anlitade 2013 därför Stelacon för att undersöka hur teknikskiftet genomförs och hur det upplevs av berörda abonnenter. Stelacon har 2014 anlitats av PTS för att åter undersöka kundnöjdheten bland berörda abonnenter, utvärdera hur teknikskiftet upplevts och analysera resultatet i förhållande till undersökningen 2013.