Tillgången till telefoni - PTS-ER-2013:14

2013-06-14

It och elektronisk kommunikation blir alltmer betydelsefullt för samhällets utveckling. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag.

I regelverket om elektronisk kommunikation finns en minimirättighet för fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni att få det kravet tillgodosett. Kravet kan tillgodoses antingen genom ett fast eller trådlöst nät. Det gäller inte fritidsboende och inte heller de delar av ett företag som inte utgör det fasta verksamhetsstället.

I den här rapporten beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) tillgången till telefoni och de insatser som PTS gjort för att säkerställa en god tillgång. PTS kan i denna tredje uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni på en övergripande nivå är mycket god på de platser där vi bor och arbetar, och att myndigheten hittills endast har behövt använda särskilda upphandlade lösningar för att säkerställa telefoni för ett fåtal hushåll och företag. De allra flesta svenska hushåll och företag har möjlighet att ansluta sig till flera olika nät, oftast både fasta och trådlösa nät, på de platser där man bor eller har sitt fasta verksamhetsställe. I större delen av landet finns god tillgång till såväl GSM(2G) som UMTS(3G) och CDMA(3G)-nät. Dessutom pågår utbyggnaden av LTE(4G)-nätet, vilket i oktober 2012 täckte 93 procent av de områden där folk bor och arbetar. Vidare har PTS, via anslagsmedel, god beredskap för att genom upphandling hitta särskilda lösningar för enskilda hushåll eller företag som av olika anledningar kan komma att bli av med sin telefoni.

Vad gäller tillgången till mobiltelefoni har operatörerna uppfyllt de utbyggnads- och täckningskrav som PTS uppställt. Trots detta kommer allt fler klagomål på bristande täckning i mobilnäten. PTS förstår att det är frustrerande att inte alltid kunna använda mobiltelefonen när man behöver den, särskilt i områden där operatörernas täckningskartor visar att det ska gå att ringa. Myndigheten tar konsumenternas problem med mobiltäckning på största allvar.

Det finns två bilder av mobiltäckningen – och båda bilderna är sanna. Den ena visar en stark utveckling. PTS följer operatörernas utbyggnad och ser att de bygger nya nät och förbättrar täckning och kapacitet. Sverige ligger mycket långt framme. Den andra bilden är den som många konsumenter ger av att det fungerar dåligt att ringa och surfa i näten. För dessa konsumenter är det en klen tröst att få höra att Sverige ligger i framkant.

PTS mål är att konsumenterna ska ha bästa möjliga telefoni- och bredbandstjänster, oavsett var de bor i Sverige.

Det finns flera orsaker till att klagomålen på bristande mobiltäckning ökar. Bland annat finns ett ändrat konsumtionsmönster som innebär att konsumenter använder mobiltelefoner i allt större utsträckning. Dagens smarta mobiltelefoner har i normalfallet sämre radioegenskaper än en traditionell mobiltelefon och skillnaden motsvaras av att täckningsområdet blir ungefär 20 procent mindre. Operatörernas marknadsföring av täckning spär också på konsumenternas förväntan om att kunna ringa och surfa nästan överallt.

Vårens debatt i medierna och i riksdagen om mobiltäckning är ett tydligt exempel på den ökade betydelsen av tillgången till telefoni och bredbandstjänster för konsumenter och företagare idag. PTS har med anledning av debatten under våren 2013 intensifierat arbetet med frågor som rör mobiltäckning; Regeringen har gett PTS tre olika uppdrag för att underlätta utbyggnaden av mobilnäten, för att utvärdera mobiltäckningen och för att utvärdera operatörernas täckningskartor. Dessutom har PTS arbetat med en utökad informationsspridning kring vad man som konsument själv kan göra för att förbättra täckningen.

Under de närmaste åren gör de svenska mobiloperatörerna en stor satsning på nästa generations nät, LTE eller det s.k. fjärde generationens mobilnät (4G), för trådlösa bredbandstjänster. En viktig pusselbit i denna satsning är 800 MHz-bandet, som är lämpligt för att täcka stora ytor, och där PTS auktionerade ut tillstånd i mars 2011. Utbyggnaden ger goda förutsättningar för bättre täckning i hela landet. Det finns också ett täckningskrav i bandet som innebär att en aktör ska använda upp till 300 miljoner kronor under de närmaste åren för att täcka de fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen som saknar möjlighet till bredband med minst 1 Mbit/s. Tillståndshavaren påbörjade utbyggnaden under 2012 och har till och med april 2013, enligt uppgift, byggt ut täckning för 87 bostäder och företag som tidigare saknade tillgång till internet om 1 Mbit/s. Under 2013 ska ytterligare minst ca 400 bostäder och företag erbjudas täckning genom täckningskravet. Eftersom 800 MHz-bandet också kommer att kunna användas för telefoni ger det goda förutsättningar att lösa eventuella problem med tillgång till telefoni som kan uppstå i framtiden.

Under 2012 har TeliaSonera återupptagit arbetet med det så kallade teknikskiftet, som innebär att TeliaSonera avvecklar delar av det fasta telenätet och ersätter det med en telefonilösning via mobilnätet. Det är kunder hos TeliaSonera, eller hos telebolag som hyr in sig i TeliaSoneras kopparnät, som kan komma att beröras av teknikskiftet. Totalt påverkas cirka 50 000 abonnenter under perioden 2009-2015.

PTS bedömning i dagsläget är att TeliaSonera, efter att bolaget själva stoppat projektet under 2011, hanterat klagomål och genomfört förändringar på ett i huvudsak genomtänkt sätt, med god framförhållning. PTS kan också konstatera att i de fall PTS har riktat mer preciserade krav mot TeliaSonera, har TeliaSonera gjort utfästelser och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det är även mycket angeläget att TeliaSonera fortsatt har en hög grad av service för dessa abonnenter och noggrant följer upp hur ersättningslösningen fungerar hos kunderna. Det är också viktigt att andra operatörer, vars kunder berörs av teknikskiftet, visar framförhållning och hög servicegrad samt informerar sina kunder i god tid inför förändringar. PTS kommer fortsätta att ha en tät dialog med TeliaSonera för att noggrant bevaka genomförandet av teknikskiftet.