Tillgång till telefoni - PTS uppföljningsrapport februari 2012 - PTS-ER-2012:6

2012-02-23

It och elektronisk kommunikation blir alltmer betydelsefullt för samhällets utveckling. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag.

I regelverket om elektronisk kommunikation finns en minimirättighet för fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni att få det kravet tillgodosett. Kravet kan tillgodoses antingen genom ett fast eller trådlöst nät. Det gäller inte fritidsboende och inte heller de delar av ett företag som inte utgör det fasta verksamhetsstället.

I den här rapporten beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) tillgången till telefoni och de insatser som PTS gjort för att säkerställa en god tillgång. PTS bedömer också huruvida utbudet av tjänster lever upp till lagens krav om rätten till telefoni.

PTS kan i denna andra uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni  på en övergripande nivå är mycket god, och att myndigheten hittills endast har behövt använda särskilda upphandlade lösningar för att säkerställa telefoni för 16 hushåll och företag. De allra flesta svenska hushållen och företagen har möjlighet att ansluta sig till flera olika nät, oftast både fasta och trådlösa nät. I större delen av landet finns god tillgång till såväl GSM som UMTS och CDMA-nät. Dessutom har utbyggnaden av 4G-nät påbörjats.

PTS konstaterar att TeliaSoneras teknikskifte, där man i vissa avgränsade områden byter ut äldre stolplinjer mot trådlös infrastruktur, inledningsvis genomfördes på ett i stort sett acceptabelt sätt och med god framförhållning. Under hösten 2011 har däremot utrustningsproblem uppstått och TeliaSonera har skjutit fram tidplanen för sitt arbete med teknikskiftet med nystart i februari 2012. I det fortsatta arbetet med teknikskiftet är det uppenbart att fokus måste ligga på tydlig information i rätt tid till abonnenter, kommuner och andra berörda eftersom att tekniska förändringar ofta leder till oro hos dem som berörs.

Minst lika viktigt är att TeliaSonera noggrant följer upp att de tjänster som ersätter den traditionella fasta telefonin fungerar väl för enskilda abonnenter efter ett teknikskifte. I många fall krävs besök av TeliaSoneras tekniker för installation och eventuell felsökning. PTS kommer fortsätta att ha en tät dialog med TeliaSonera avseende teknikskiftet, och noga följa upp funktionaliteten hos den ersättningslösning som erbjuds till abonnenterna.

Under hösten kunde konstateras att det finns behov av hjälp och rådgivning från en oberoende part dit konsumenter kan vända sig med sina frågor inom området fast telefoni. PTS har därför fått i uppdrag av regeringen att öppna en upplysningstjänst som ska ge så individanpassade råd som möjligt, eftersom förutsättningarna för konsumenterna kan skilja sig mycket åt. Det handlar inte om att ta över TeliaSoneras eller något annat telebolags kundtjänst, utan telebolagen ansvarar själva för information och felavhjälpning gentemot de egna kunderna. Upplysningstjänsten startade den 21 november 2011.

Allt fler klagomål kommer från konsumenter som upplever problem med dålig mobiltäckning i olika delar av landet, problem som inte nödvändigtvis är kopplade till förändringarna som TeliaSonera genomför. Det är viktigt att mobilnäten täcker så stor yta av Sverige som möjligt, och tydligt att bristande täckning leder till problem. Men det finns ingen rättighet i lagen att kunna ringa med mobiltelefon överallt i Sverige. De utbyggnads- och täckningskrav som PTS ställt upp har i samtliga fall överträffats av mobiloperatörerna, och vi har till exempel en GSM-täckning som är mycket omfattande med tanke på hur glesbefolkat Sverige är. PTS främsta verktyg för att ge förutsättningar för utveckling av de mobila näten är att se till att operatörerna får tillgång till radiofrekvenser för sin utbyggnad.

Under de närmaste åren gör de svenska mobiloperatörerna en stor satsning på nästa generations nät, det s.k. fjärde generationens mobilnät (4G) för trådlösa bredbandstjänster. En viktig pusselbit i denna satsning är 800 MHz-bandet, som är lämpligt för att täcka stora ytor, och där PTS auktionerade ut tillstånd i mars 2011. Utbyggnaden ger goda förutsättningar för bättre täckning i hela landet. Det finns också ett täckningskrav i bandet som innebär att en aktör ska använda upp till 300 miljoner kronor under de närmaste åren för att täcka de fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen som saknar möjlighet till bredband med minst 1 Mbit/s. En första lista med information om fast boende och fasta företag som saknar 1 Mbit/s skickades till tillståndshavaren i december 2011 och utbyggnaden för att täcka den första andelen hushåll och företag, (25 % under 2012) av den listan har påbörjats. Vidare har PTS, via anslagsmedel, god beredskap för att genom upphandling hitta särskilda lösningar för enskilda hushåll eller företag som av olika anledningar kan komma att bli av med sin telefoni.