Strategi för robust elektronisk kommunikation 2012-2014 - PTS-ER-2012:8

2012-06-21

Sammanfattning

Strategin anger inriktningen för hur PTS genom privat-offentlig samverkan ska genomföra åtgärder för att stärka infrastrukturens robusthet och öka krishanteringsförmågan hos berörda aktörer. Därmed ökar sektorns förmåga att motstå svåra påfrestningar.

PTS ska genom sina insatser bidra till att antalet driftsstörningar inom elektronisk kommunikation minskar. PTS insatser ska också bidra till att aktörerna inom sektorn stärker sin förmåga att hantera allvarliga driftsstörningar i såväl tätorter som i gles- och landsbygdsområden.

Målen för PTS åtgärder är bland annat att tillräckligt hög tillförlitlighet ska kunna uppnås genom att risken för olyckor och misstag reduceras och deras konsekvenser minimeras. Antalet svaga punkter i såväl fysisk som logisk infrastruktur ska minimeras.

Den strategiska inriktningen för PTS de närmast tre åren är:

 • Åtgärder för robusthet ska bedrivas i nära samverkan med berörda aktörer.
 • Öka generell krisledningsförmåga och robusthet i sektorn elektronisk kommunikation.
 • Prioritera ett nära samarbete med andra sektorer.
 • Verka för att öka förståelsen för det gränsöverskridande beroendet av elektronisk kommunikation.
 • Åtgärderna ska så långt som möjligt ge resultat som ska kunna användas både i fredstid och i händelse av höjd beredskap eller krig.
 • Delta i internationella samarbetsorganisationer och lyfta fram det svenska robusthets och säkerhetsarbetet.

PTS åtgärder för att öka robustheten är:

 • Tillhandahålla information och vägledning
 • Medverka i uppföljningsstudier av större störningar
 • Öka redundans och flexibilitet i nätverk
 • Samutnyttja nät vid extraordinära situationer
 • Genomföra tester och övningar
 • Förbättra skyddet mot fysiska och elektromagnetiska hot
 • Förbättra skyddet mot logiska hot
 • Öka kunskapen om informationssäkerhet
 • Verka för robust elförsörjning för elektronisk kommunikation och robust elektronisk kommunikation för elförsörjningen
 • Utveckla nationell samverkan mellan berörda aktörer
 • Fördjupa det internationella samarbetet
 • Förbättra förmågan till krisledning inom elektronisk kommunikation
 • Minska beroendet av utländska källor för spårbar tid och frekvens
 • Utveckla möjligheter till prioritering av trafik för samhällsviktig verksamhet
 • Verka för att samhällsviktig verksamhet ska kunna prioriteras i ett återställningsarbete efter svåra påfrestningar