Tillgången till telefoni - PTS-ER-2011:19

2011-08-30

PTS uppföljningsrapport nr 1 – augusti 2011.

It och elektronisk kommunikation blir alltmer betydelsefullt för samhällets utveckling. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. I regelverket om elektronisk kommunikation finns en minimirättighet för fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni att få det kravet tillgodosett. Kravet kan tillgodoses antingen genom ett fast eller trådlöst telenät. Det gäller inte fritidsboende och inte heller de delar av ett företag som inte utgör det fasta näringsstället. I den här rapporten beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) tillgången till telefoni och de insatser som PTS gjort för att säkerställa en god tillgång. PTS bedömer också huruvida utbudet av tjänster lever upp till lagens krav om rätten till telefoni.

PTS kan i denna första uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni på en övergripande nivå är mycket god, och att myndigheten hittills endast har behövt använda särskilda upphandlade lösningar för att säkerställa telefoni för 16 hushåll och företag. De allra flesta svenska hushållen och företagen har dessutom möjlighet att ansluta sig till flera olika nät, oftast både fasta och mobila nät. I större delen av landet finns god tillgång till både GSM och 3G-täckning, vilket gör att nästan 99 % av befolkningen har tillgång till såväl GSM som UMTS och CDMA-nät.

PTS konstaterar också att pilotprojekten i TeliaSoneras planlagda teknikskifte, där man i vissa avgränsade områden byter ut åldrade stolplinjer mot trådlös infrastruktur, genomförts på ett i huvudsak genomtänkt sätt och med god framförhållning. I det fortsatta arbetet med teknikskiftet är det dock viktigt att påpeka att tekniska förändringar ofta leder till oro hos dem som berörs, varför tydlig information i rätt tid till abonnenter, kommuner och andra berörda är av största vikt. Minst lika viktigt är att Telia Sonera noggrant följer upp att de tjänster som ersätter den traditionella fasta telefonin fungerar väl för enskilda abonnenter efter ett teknikskifte. PTS kommer därför att fortsätta ha en tät dialog med TeliaSonera avseende teknikskiftet, och noga följa upp funktionaliteten hos den ersättningslösning som erbjuds till abonnenterna. Under de närmaste åren gör de svenska mobiloperatörerna en stor satsning på nästa generations nät, det s.k. fjärde generationens mobilnät (4G) för trådlösa bredbandstjänster. En viktig pusselbit i denna satsning är 800 MHz-bandet som är lämpligt för att täcka stora ytor, där PTS auktionerade ut tillstånd i mars 2011. Utbyggnaden ger goda förutsättningar för bättre täckning i hela landet.

Det finns också ett täckningskrav i bandet som innebär att en aktör ska använda upp till 300 miljoner kronor under de närmaste åren för att täcka de hushåll och företag som saknar möjlighet till bredband med minst 1 Mbit/s. Eftersom 800 MHz-bandet också kommer att kunna användas för telefoni ger det goda förutsättningar att lösa eventuella problem med tillgång till telefoni som kan uppstå i framtiden.

Vidare har PTS en god beredskap för att genom upphandling hitta särskilda lösningar för enskilda hushåll eller företag som av olika anledningar kan komma att bli av med sin telefoni. Regeringen har tillskjutit pengar så att PTS kan genomföra särskilda insatser under 2011.