Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation - PTS-ER-2009:2

2009-02-25

PTS har av regeringen fått i uppdrag att ur ett strategiskt perspektiv beskriva och analysera utvecklingen inom området elektronisk kommunikation.

PTS konstaterar att dagens samhälle är helt beroende av elektroniska kommunikationstjänster. Konsumenter, företag och offentlig sektor efterfrågar tjänster som kräver allt mer bandbredd och ökad mobilitet. Den tekniska utvecklingen går i rask takt vilket skapar nya behov och förutsättningar för nätinfrastrukturen. Dessutom driver konkurrens­förhållandena på utvecklingen. 

I rapporten diskuterar PTS hur marknaden kan komma att utvecklas till år 2015 och gör en fördjupad analys av sex fokusområden – tillgänglighet, spektrum, infrastrukturbaserad konkurrens i accessnätet, samtrafik, broadcasting samt säkerhet och integritet. I den fördjupade analysen beskrivs aktuella trender och debatt samt myndighetens slutsatser och förslag.

Tillgänglighet

Många abonnenter byter från fast telefoni till mobiltelefoni eller ip-telefoni. Samtidigt ökar användningen av Internet och bredband, och allt fler blir beroende av detta som ett verktyg i vardagen. Marknaden för elektronisk kommunikation har förändrats påtagligt de senaste åren. Utvecklingen har på olika sätt fått konsekvenser för tillgängligheten, såväl positiva som negativa.
IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet är viktigt för regional och lokal utveckling. PTS upplever att det politiska målet för tillgänglighet är otydligt och att det finns en osäkerhet om hur staten, myndigheter, länsstyrelser och
kommuner på bästa sätt ska arbeta för att nå målet. Tydliga spelregler ökar förutsättningarna för investeringar och nya fruktsamma samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. De hjälper också myndigheter att agera effektivt.

PTS föreslår därför

  • att regeringen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att formulera ett politiskt mål för tillgänglighet och ge förslag på strategier och konkreta åtgärder som kan vidtas för att nå målet.
  • att definitionen av funktionellt tillträde till Internet uppgraderas, med en kontinuerlig anpassning till teknikutvecklingen och de bastjänster som efterfrågas.
  • att samhällsomfattande tjänster finansieras genom en fond, som marknadens aktörer och staten bidrar till.

Spektrum

Spektrum är en begränsad naturresurs. Efterfrågan på spektrum har på senare tid ökat kraftigt. Därför behöver man frigöra spektrum som idag inte utnyttjas effektivt. Det finns flera offentliga aktörer som har tillgång till visst spektrum utan tydliga krav på effektiv användning.

PTS föreslår därför att staten överväger

  • att avskaffa den särställning som marksänd tv har när det gäller frekvenstilldelning
  • att främja frigörande av spektrum från Försvarsmakten.
  • att anslå medel till forskning inom tekniker för dynamisk spektrumanvändning, s.k. kognitiv radio.

PTS bör identifiera band där det går att förbättra spektrumeffektiviteten och göra upp en plan för hur äldre system i dessa band ska fasas ut och hur tillstånd för nya system ska tilldelas.

Infrastrukturbaserad konkurrens i accessnätet

Den snabba tekniska utvecklingen skapar nya behov av och förutsättningar för nätinfrastruktur. Målet med PTS reglering är att uppnå effektiv konkurrens och om möjligt en långsiktigt hållbar konkurrens.

PTS kan vidta ett flertal åtgärder på kort respektive lång sikt för att nå målet. Hur regleringen kommer att utformas på kort sikt fastställer PTS i andra
generationens SMP-beslut, som kommer att presenteras senare i år.

På längre sikt kan den infrastrukturbaserade konkurrensen på regional eller nationell nivå öka likväl som minska. Utvecklingen kommer att påverkas av ett antal väsentliga faktorer såsom efterfrågan på bandbredd, utveckling av accessnätstekniker, investeringar i accessnätet samt effekterna av PTS regulativa åtgärder.

PTS föreslår

  • att lagrummen om funktionell separation ses över, så att en funktionell separation även kan inkludera fiberbaserade accessnät.

Samtrafik

Sammankoppling och utbyte av trafik mellan operatörer, däribland samtrafik för telefoni, är en förutsättning för att företag och hushåll ska kunna utnyttja elektroniska kommunikationstjänster. PTS ansvarar för att försäkra denna mångfald och funktion.

PTS behöver ange en inriktning för hur regleringen av samtrafiken ska utvecklas på längre sikt. Myndigheten tar därför nu fram en målbild för samtrafik. I målbilden anger PTS bl.a. att samtrafikpriserna ska gå mot symmetri mellan fast och mobil trafik, vilket innebär att priserna för terminering i mobila nät ska sänkas. Symmetri ska även råda för termineringspriserna i mobila nät.

På lång sikt har PTS identifierat tre regleringsmodeller som har möjlighet att uppfylla målbilden, nämligen LRIC med endast särkostnader, reciproka priser mobil/fast med LRIC-nivå som fall-back och bill & keep. Vilken regleringsmodell som är lämpligast att införa i framtida SMP-beslut beror bl.a. på marknadens utveckling, domstolsavgöranden och utformningen av framtida regelverk. PTS anser därför inte att det idag är möjligt att ta ställning till vilken regleringsmodell som bäst uppfyller målbilden. PTS har därför för avsikt att diskutera frågan om en framtida regleringsmodell med marknaden.

Broadcasting

Broadcasting-marknaden kännetecknas inte bara av konkurrensproblem, utan även av problem som relaterar till det regelmässiga och politiska ramverk som präglar framför allt det digitala marknätet. Dessa problem medför bristande förutsägbarhet för marknadens aktörer och ger en osäkerhet kring investeringssituationen i det digitala marknätet.

PTS föreslår

  • att en målbild för marknätet tas fram inom ramen för en statlig utredning.

I en sådan målbild bör det tydliggöras hur marknätet ska användas, av vem och för vem. I ett sådant arbete ingår att tydliggöra vilka krav som ska ställas utifrån de olika intressen som finns – närings-, kultur- och ägarpolitiskt – och hur konflikter däremellan ska hanteras.

Säkerhet och integritet

När samhället blir allt mer beroende av IT i allmänhet och Internet i synnerhet så blir det allt mer intressant för organiserad brottslighet att angripa samhället genom systematiska tekniska attacker i stället för via mer traditionella medel. Ett av de största problemen på Internet idag är den bristande säkerheten i de enskilda Internetanvändarnas miljöer.

Reglering har ofta en tendens att gå i otakt med snabb teknikutveckling och ökad globalisering. Den ökade globaliseringen ställer också ökade krav på harmonisering och anpassning av det svenska regelverket.

PTS arbetar med frågor inom såväl driftsäkerhet som integritet. Myndigheten bedriver också ett omfattande robusthetsarbete.