Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2017

2017-09-28

Detta är en uppdatering av den sammanställning som PTS lämnade till
Näringsdepartementet i mars 2017 avseende beviljade och kvarvarande medel
för bredbandsutbyggnad. Sammanställningen gäller stödmedel inom nuvarande
programperioder för landsbygdsprogrammet och regionalfonden t.o.m.
31 augusti 2017. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande
myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

När det gäller kanalisationsstödet beviljades medel inom detta stödprogram
t.o.m. 31 december 2016. Därmed redovisas inte detta stöd i denna
sammanställning.