Slutredovisning av studie om utveckling av Ledningskollen för samförläggning - PTS-ER-2013:23

2013-10-31

Ledningskollen är en webbtjänst www.ledningskollen.se som togs i drift nationellt den 1 december 2010, efter en femton månader lång pilot i Uppsala län. Det primära syftet med Ledningskollen är att minska antalet grävskador på infrastruktur i mark genom att förenkla informationsutbytet mellan den som ska utföra markarbete och de som äger infrastrukturen. Utöver detta primära syfte finns det också ett flertal sekundära syften, däribland möjligheten att använda Ledningskollen för att söka eller erbjuda möjligheter till samförläggning.

Under piloten i Uppsala 2009-2010 gjordes vissa inledande försök att tillsammans med Uppsala kommun få till stånd en användning och under 2011 gjordes ytterligare försök. När PTS sommaren 2012 fick regeringens uppdrag att genomföra en studie om utveckling av Ledningskollen för samförläggning(*) planerades genomförandet med beaktande av dessa tidigare försök, och valde denna gång att genomföra pilottester i Kalmar kommun för att testa samordningsfunktionen i Ledningskollen.

Under utredningens gång har flera andra projekt, utredningar och initiativ identifierats som på flera sätt påverkar utredningen i sig och Ledningskollen och dess förutsättningar att bättre stödja samordning och samförläggning.

Som resultat av den genomförda studien vill PTS lyfta fram att:

  • Ledningskollen har stora möjligheter att kunna fungera som en förmedlare av samordningsmöjligheter för ledningsägare, entreprenörer, konsulter samt kommuner och övriga markägare även om tjänsten hittills haft begränsad effekt för ökad samordning till följd av relativt få ärenden.

  • Kunskapen om och hur tjänsten kan användas för att söka och erbjuda samordning är inte tillräckligt utbredd och en plan bör utarbetas tillsammans med SKL för att nå kommunerna på ett bättre sätt.
  • Landets kommuner har en nyckelroll på det lokala planet för att öka användandet av Ledningskollen för samordningsärenden. En kommunal plan för införande och tillämpning av Ledningskollen bör upprättas.

  • Ett flertal funktionella förändringar behöver göras av Ledningskollen som webbtjänst för att öka nyttan med och effekten av Ledningskollen för samordning.

Förändringarna i Ledningskollen syftar till att ändra några grundläggande principer så att funktionerna för samordningsärenden bättre anpassas till ärendetypens syfte. PTS föreslår därför följande anpassningar:

  • Att det ska vara möjligt för en ledningsägare att ange mer specifika geografiska områden där de är intresserade av att samförlägga med kommande grävarbeten. (För närvarande kan ledningsägare endast ange hela kommuner som områden där de är intresserade av samordning).

  • Att ett samordningsärende ska utgöra ett dynamiskt bevakningsområde som kan ge träff för andra frågor, oavsett ärendetyp, i aktuellt område och under aktuell tid. (För närvarande är ett samordningsärende en statisk förfrågan till de ledningsägare som har angett att de vill ha samordningsärende i aktuell kommun.)
  • Att en specifik roll i Ledningskollen ska skapas för kommunala bredbands- och infrastruktursamordnare så att dessa kan se och söka ut ärenden inom ett aktuellt område och åskådliggöra dessa i en karta.

När det gäller förslag till åtgärder konstaterar PTS slutligen att det är viktigt att informera och påverka användarna av Ledningskollen så att de har rätt inställningar i Ledningskollen och i övrigt använder tjänsten på ett korrekt sätt.

För att sprida information om studien kommer PTS bland annat delta i Trafikverkets seminarium om samordning 21 november och Lantmäteriets seminarier i januari och februari.

(*) NS2012/3135/ITP