Tillsyn

Syftet med PTS tillsyn är att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån beslutade skyldigheter på de relevanta marknaderna. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

PTS strävar efter tydlighet och transparens i tillsynsarbetet. Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. I första hand eftersträvar PTS att uppnå frivillig rättelse. Om det inte är möjligt har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut.

PTS plan för konkurrenstillsyn omfattar från och med 2016 samtliga de marknader som PTS har beslutat att förhandsreglera. Tillsynsplanen följs normalt upp halvårsvis i två rapporter.

Tillsynsplan 2017 (pdf, nytt fönster)

Rapport: Tillsyn första halvåret 2016

Tillsynsplan 2016 (pdf, nytt fönster)

Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 - PTS-ER-2015:32