SMP-beslut 2008-2012

I tabellen nedan presenteras de beslut PTS fattat 2009-2012 (andra generationens smp-beslut) och de samråd som ledde fram till besluten. Slutligt beslut på marknad 6 fattades 2013.

Efter att PTS avgränsat den aktuella marknaden, prövat om det finns någon operatör med betydande inflytande på respektive marknad och prövat vilka skyldigheter som är lämpliga att påföra dessa operatörer, så är det dags för samråd med operatörerna, Konkurrensverket, EU-kommissionen och de andra regleringsmyndigheterna inom EU.

Varje samråd pågår under en månad men den exakta tidpunkten för respektive samråd varierar beroende på bland annat inkomna synpunkter, nya frågeställningar och behov av möten med EU-kommissionen.

Samråd och beslut

Marknad

Samråd 1 med operatörer

Samråd med Konkurrens­verket m.fl.

Samråd 2 med operatörer

Samråd med EU-kommissionen

Slutligt beslut

1

2008-10-23

2009-01 

2009-04-20

2009-09-01 

2009-11-04

2

2008-10-23

2009-01 

2009-04-20 

2009-09-01 

2009-11-04

3

2008-10-23

2009-01 

2009-04-20 

2009-09-01 

2009-11-04  

4

2008-12-18

2009-06-17 

2009-06-17 
+ 2009-11-10 (kommunicering)
+ 2010-03-05
(kommunicering)

2010-03-19 

2010-05-24  

5

2008-12-18

2009-06-17 

2009-06-17
+ 2009-11-10  (kommunicering)

2010-03-19

 

2010-05-24  

6

2011-06-17

2011-12-16

2011-12-16
+ 2012-06-20

2013-03-20

2013-06-10

Trunkavsnitt

2011-06-28

2011-12-16

2011-12-16  

 

Regleras ej

7

2010-04-16 

2010-05-03  

2010-06-22  

2010-09-23

2010-11-03

Minimiutbud

2010-06-07

2010-06-07

2010-10-10

2010-11-03

2010-12-09

Broadcasting:
- TV
- Radio


2009-03-19
2009-05-14


2009-05-25
2009-05-14

 
2009-07-06
2009-10-13

 
2009-09-17
2010-01-04


2009-11-04
2010-02-19

Transitering

2008-10-23

2009-01

2009-04-20 

2009-09-01 

2009-11-04

Marknader

 1. Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för hushåll och andra  kunder
 2. Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt
 3. Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt
 4. Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet
 5. Bredbandstillträde för grossistledet.
 6. Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (inkl. minimiutbudet av hyrda  förbindelser)
 7. Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät

PTS analyserar även marknaderna för:

 • Minimiutbudet av hyrda förbindelser
 • Tillträde broadcasting
 • Samtalstransitering (samtalsförmedling) – samtrafik fasta nät
 • Trunkavsnitt av hyrda förbindelser
 • Svart fiber