Vem är anmälningspliktig?

Anmälningspliktig är den som:

  • tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller
  • som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Ett allmänt kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Ett sådant nät är allmänt tillgängligt om det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till nätet.

Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillhandahålls vanligen mot ersättning och utgörs helt eller huvudsakligen av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.

Anmälningsplikten regleras i 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Vem omfattas inte av anmälningsplikten?

De nät som innehåller tjänster som bara erbjuds en begränsad krets är inte anmälningspliktiga, exempelvis interna företagsnät. Anmälningsplikten omfattar inte heller verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen.