WRC

World Radiocommunication Conference

För ett effektivt utnyttjande av radiospektrum behövs ett internationellt regelverk eftersom radiovågors utbredning inte stoppas av nationella gränser. Vidare är användningen av internationellt harmoniserade radiosystem av stort intresse (t.ex. mobilt bredband, mobiltelefoni, satellitsystem). Radioreglementet är det regelverk som är grunden för den internationella frekvensanvändningen. Den snabba utvecklingen inom radioområdet medför att nya eller förändrade radiosystem ofta kräver ändring av radioreglementet. Därför arrangerar Internationella Teleunionen (ITU) världsradiokonferenser (WRC) där beslut tas om uppdatering av Radioreglementet. Dessa konferenser äger normalt rum med cirka 3-4 års mellanrum.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som svarar för det svenska engagemanget i dessa konferenser och förberedelsearbetet. Den senaste konferensen, WRC-15, ägde rum i Genève i november 2015. Tidpunkten för nästa konferens är ännu inte fastställd, men den kommer sannolikt at äga rum i november 2019.

Dagordning

WRC-15 antog ett förslag till agenda för nästa WRC. Agendan för WRC-19. Agendan kommer att fastställas av ITU Council.

Svenska nationella förberedelser inför WRC-2019

PTS arrangerar regelbundet nationella förberedelsemöten för att inhämta synpunkter från myndigheter, företag och organisationer om ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan.

Conference Preparatory Meeting CPM

Inför varje WRC hålls normalt två förberedelsemöten, Conference Preparatory Meeting (CPM), i ITU:s regi. Under det första mötet organiseras förberedelsearbetet som ska utföras i ITU-R:s studiegrupper. Under andra mötet (cirka ett halvår före konferensen) sammanställs en rapport där agendapunkterna analyseras och alternativa lösningar presenteras. Syftet är att förbereda och underlätta processen under själva WRC.

Conference Preparatory Group CPG

Conference Preparatory Group (CPG) är en grupp inom CEPT (Conference Européenne des Administration des postes et des télécommunications) för förberedelser inför WRC. Gruppens uppgift är att ta fram gemensamma europeiska förslag (European Common Proposal - ECP) till konferensen samt en brief med gemensamma ståndpunkter och bakgrundsinformation. Syftet är att uppnå en gemensam, och därmed stark, europeisk ståndpunkt för varje agendapunkt.