Marknadskontroll

PTS utövar marknadskontroll av radioutrustning som sätts på marknaden i Sverige.

PTS har rätt att göra besök hos tillverkare, importörer och detaljhandlare som saluför utrustning, samt rekvirera exemplar av produkterna utan ersättning.

PTS har rätt att skicka rekvirerad eller inköpt utrustning till provning. Om provningen visar att utrustningen inte uppfyller de tekniska krav som finns, eller om något administrativt krav inte är uppfyllt, kan PTS ingripa mot den som saluför utrustningen. När felet anses allvarligt kan PTS också förbjuda försäljningen av produkten eller förelägga att den ska dras tillbaka från marknaden.

Den som tillhandahållit utrustning för provning kan åläggas att ersätta PTS kostnader för provning, om utrustningen inte uppfyller fastställda krav. I PTS föreskrifter finns närmare beskrivning av kraven på märkning och produktinformation.