EU-spektrumfrågor

Den 24 april 2002 trädde det s.k. spektrumbeslutet (676/2002/EC) ikraft. Genom detta beslut inrättades Radiospektrum­kommittén. Det finns också en högnivågrupp för spektrumfrågor inom EU, Radio Spectrum Policy Group.

Radiospektrumkommittén (RSC)

Radiospektrumkommitténs huvudsakliga syfte är att uttrycka medlems­staternas uppfattning om EU-kommissionens förslag till beslut om tekniska genomförandeåtgärder på radioområdet inom EU. Kommittén assisterar Europeiska kommissionen i dessa frågor.

Kommitténs arbete kan följas på RSC:s webbplats, i syfte att ge spektrum­användare och andra intressenter möjlighet att bidra med synpunkter för den fortsatta utvecklingen av radiofrågor på den svenska och europeiska marknaden.

Eventuella synpunkter inför möten i kommittén kan lämnas elektroniskt till  morgan.westring@pts.se

Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

Radio Spectrum Policy Group är ett forum för medlems­staterna att diskutera policyrelaterade spektrumfrågor. Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen, och ger Kommissionen råd främst i formen av yttranden ("opinions"). Policygruppen består av representanter från medlemsstaterna och från EU-kommissionen. Representanter från EES-länderna, kandidat­länderna, EU-parlamentet, CEPT och ETSI deltar som observatörer.

Policygruppen ska i sitt arbete konsultera med såväl kommersiella som icke-kommersiella spektrumanvändare beträffande tekniska, marknadsmässiga och regulatoriska frågor på radioområdet som bedöms vara relevanta för utvecklingen av olika politikområden inom EU.

Kontaktperson på PTS för RSPG-frågor är Jonas Wessel. E-post: jonas.wessel@pts.se

Mer information om RSPG finns på RPSG:s webbplats.