Arkiv - trådlöst bredband

Tidigare pressmeddelanden och nyheter

2006-05-19
I arbetet med att undersöka förutsättningarna att ge ut nya tillstånd för för trådlöst bredband har PTS gett Stelacon i uppdrag att analysera vilka konsekvenser en utdelning skulle få på marknaden. Rapporten heter "Analys av konsekvenser för konkurrensen och för konsumenter vid kommande licensiering av frekvensutrymme för trådlöst bredband - PTS-ER-2006:20" (PDF)

2006-02-14
PTS arbete med att ge ut nya tillstånd för trådlöst bredband
PTS har under en längre tid arbetat med målet att ytterligare frekvensutrymme för trådlöst bredband ska göras tillgängligt när behovet finns och tekniken är redo.

Under 2005 så utfördes två konsultationer angående användning av trådlöst bredband i frekvensbanden 2570-2620 MHz och 3600-3800 MHz. Svaren från dessa tydliggjorde att PTS borde göra ett mer övergripande arbete för att titta på samtliga frekvensband som kan vara intressanta att använda för trådlöst bredband eftersom det finns en stor osäkerhet om vilka behov som finns på marknaden samt vilken tidplan som matchar dessa behov. Eftersom PTS är tidigt ute vad gäller att tilldela frekvenser för trådlöst bredband innebär det att vissa delar av den reglering som behövs för att få till sameuropeiska regler ännu inte är på plats.

PTS arbetar just nu med att noggrant undersöka förutsättningarna i ett antal frekvensband där det skulle kunna vara aktuellt att dela ut tillstånd för trådlöst bredband under 2006, 2007 och 2008. Följande frekvensband studeras:

• 2010-2020 MHz : UMTS-TDD band, del av 3G-bandet

• 2570-2620 MHz: TDD delen i det utpekade 3G-expansionsbandet

• 3400-3410 och 3500-3510 MHz: 3400-3410 MHz används nu som skyddsband mot radar

• 3600-3800 MHz: Utpekat FWA-band

• 5725-5875 MHz: Nu ISM-band, även militärt radarband

Att frekvensbanden finns med på listan ovan betyder dock inte automatiskt att dessa kommer att användas för att dela ut nya tillstånd för trådlöst bredband. För vissa band kan det finnas annan användning som bedöms vara viktigare.

PTS arbete kommer att mynna ut i ett förslag på hur tillstånden ska delas ut grundat på tekniska och regulativa förutsättningar samt en analys av marknaden och olika markandssegment.

Förslaget kommer också att innehålla tidplan för utdelningen av nya tillstånd samt en bedömning av lämpligt antal tillstånd i var och ett av banden. Målet är att förslaget ska vara klart under våren 2006 vilket innebär att processen med att dela ut nya tillstånd kan komma igång tidigast i maj/juni.

Information om arbetet och det förslag som arbetet kommer att mynna ut i kommer att finnas här på PTS webbplats.

2005

2005-11-03
Alla regionala tillstånden i 10,5 GHz-bandet är nu utdelade
De fem sista tillstånden har alla tilldelats True Mobile Broadband AB i följande län:
Södermanlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

2005-10-31
Återkallat tillstånd i 28 GHz-bandet
PTS har återkallat Teracom AB:s tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet.
Beslutet

2005-10-24
Inkomna svar, ”inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet”
Läs mer

2005-10-18
Beslut om delat regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet
PTS har beslutat om delat regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Skåne Län till:

2005-10-04
Beslut om delat regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet
PTS har beslutat om delat regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Stockholms och Uppsala län, till:

2005-09-15
Beslut om regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet
PTS har beslutat om delat regionalt tillstånd, i 10,5 GHz-bandet i Västra Götalands län till:

2005-09-14
Beslut om delat regional tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS har beslutat om delat regional tillstånd, i 3,5 GHz-bandet i Jämtlandslän, till:

2005-06-29
Beslut - återlämnande av tillstånd - GothNet 10,5 GHz - 05-8863

2005-06-28
Konsultation om nya BWA (Broadband wireless access) licenser i 3,6-3,8 GHz-bandet genomförd

PTS genomförde under våren en publik konsultation om det framtida användandet av bandet 3,6-3,8 GHz, samt diskuterade frågan på ett öppet forum den 7 april. Förslaget var att använda detta band för kommunbaserade BWA-licenser, samt att antalet licenser per kommun skulle vara minst 6 stycken. Under svarstiden inkom endast ett svar. PTS har efter svarstidens slut tagit emot ett ytterligare svar.

Det låga antalet svar tolkar vi som ett svagt intresse på marknaden för ett snabbt öppnande av detta band. Vi kommer därför inte att fortsätta forcera detta arbete enligt vår tidigare tidplan. Istället kommer arbetet att fortsätta under sommaren och hösten, en ny reglering för detta band kommer under denna tid att tas fram. Detta regelverk kommer att vara basen för en intresseförfrågan angående intresse att söka BWA licenser i 3,6-3,8 GHz-bandet som vi planerar att gå ut med i slutet på 2005.

Av de två svar som inkommit kan följande noteras.
1. Det finns stöd för kommunbaserade tillstånd.
2. Kravet sex månader till erbjudande av tjänst anses vara för hårt. Ett år anses vara en mer rimligare tid för etablering.

Då denna reviderade tidplan ger oss mer tid, så tar vi fram till 30:e september tacksamt emot flera svar angående den framtida BWA användningen i 3,6-3,8 GHz-bandet.

Länk till tidigare förslag angående 3,6-3,8 GHz-bandet

Kontaktperson: Jan Boström, telefon: 08-678 58 86

2005-05-19
Beslut om nationellt tillstånd i 26 GHz-bandet.

2005-03-14
Inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6 – 3,8 GHz-bandet

2005-01-14
Beslut om tre regionala tillstånd, 10,5 GHz, till AirNet Holding AB:


2004

2004-12-08
Beslut - återkallande av tillstånd - Broadnet Norge AS, 28 GHz-bandet, dnr 04-14729 (pdf 84 kB)

2004-10-14

2004-09-23
Sammanställning av intresseundersökning (pdf 105 kB) 

2004-09-23
Beslut - återlämnande av tillstånd - Jämtkraft 3,5 GHz bandet, regionalt - 04-11522.

2004-06-22
PTS undersöker intresset för FWA-tillstånd
PTS ger samtliga marknadsaktörer möjlighet att anmäla intresse för att använda frekvensutrymmen i 10,5 GHz- och 28 GHz-banden för regionala och nationella tillstånd för fast yttäckande radioaccess (FWA).
Bakgrunden är att flera av de tillstånd för FWA som PTS tilldelade under 2001 respektive 2003 har återlämnats, och därmed finns tillgängligt frekvensutrymme. PTS undersöker i ett första steg om fler tänkbara tillståndshavare än vad frekvensutrymmet medger är intresserade. Därefter kan myndigheten komma att utforma en allmän inbjudan enligt lagen om elektronisk kommunikation.
Läs mer i inbjudan till intresseanmälan

2004-02-19
Beslut - återlämnande av tillstånd - Paradigm 10,5 GHz - 04-650


2003

2003-04-01
Inkomna synpunkter på rapporten Svensk FWA-utveckling i ett europeiskt perspektiv.
PTS har berett samtliga intressenter tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Svensk FWA-utveckling i ett europeiskt perspektiv (pdf 432 kB), framtagen av Nordic Circle på uppdrag av PTS. I rapporten har Nordic Circle formulerat nio rekommendationer för PTS fortsatta hantering av fast yttäckande radioaccess (FWA).

2003-02-24
Beslut om regionala tillstånd för fast yttäckande radioaccess

2003-02-10
Avslag på Vodafones ansökan om ändrade tillståndsvillkor för FWA


2002

2002-11-11
Tjugoen ansökningar om regionala tillstånd för fast yttäckande radioaccess

2002-11-07
Tillstånd för fast yttäckande radioaccess till Broadnet

2002-09-23
Två ansökningar om det fjärde nationella tillståndet för trådlöst bredband 

2002-08-20
Inbjudan till seminarium om FWA den 9 september

2002-06-25
PTS bjuder in till skönhetstävling om tillstånd för FWA

2002-04-11
Nya tillstånd tillstånd för fast yttäckande radioaccess, FWA 

2002-03-27
Information om tillstånd för fast yttäckande radioaccess, FWA

2002-02-15
Inbjudan till intresseanmälan för rikstäckande tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

2002-01-17
Telenordia Access lämnar tillbaka sitt tillstånd för fast yttäckande radioaccess 


2001

2001-12-05
Tillstånd för fast yttäckande radioaccess till: Telia, Telenordia Access, Quadracom Wireless och Europolitan 

2001-05-28
Fem ansökningar om tillstånd för trådlöst bredband

2001-03-19
PTS fördelar tillstånd för trådlöst bredband i ny skönhetstävling

2001-01-19
Utlovad utbyggnad avgörande för att få tillstånd för fast radioaccess


2000

2000-12-21
Sverige får fyra rikstäckande tillstånd för fast radioaccess - trådlöst bredband