900 MHz-bandet

900 MHz-bandet består av 2x35 MHz som delas mellan fem tillståndshavare. Frekvenserna används i huvudsak till GSM, men även andra tekniker är tillåtna och möjliga. Här kan du se vilken tillståndshavare som använder vilka frekvenser.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


Beslut om förlängda täckningskrav för mobil telefonitjänst
2015-09-23

Ta del av besluten


Samråd av förlängda tillståndsvillkor avseende taltäckning i 900 MHz-bandet
2015-08-24

Förlängda krav ska säkra taltelefonin fram till 2025.
Ta del av samrådet.


PTS beslutar om förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet (skydd för GSM-R)

 

2015-05-18

PTS beslutar om förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.
Se beslut


PTS samråder förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet
2015-04-29

PTS föreslår förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.
Se samrådet


PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility
2012-02-07

PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

Se beslut


Förvaltningsrätten fastställer och ändrar delvis PTS beslut
2011-12-05

Efter Förvaltningsrättens avgörande gäller följande:


Trafikverket överklagar PTS beslut
2011-07-21

Trafikverket har överklagat PTS beslut om villkorsändring för samtliga operatörer. (Verket begränsade senare sin talan till att yrka att Förvaltningsrätten skulle ändra tillståndsbesluten för Tele2, Telenor, Swefour och Telia Sonera.)


PTS beslutar om nya tillståndsvillkor i 900 MHz-bandet
2011-07-04

Med ny användning och med ytterligare en aktör i 900 MHz-bandet ökar risken för störningar på tågsystemet GSM-R. PTS har beslutat att bördan för att hantera störningar ska delas mellan användare av tågsystemet GSM-R och tillståndshavarna i 900 MHz-bandet.

Läs beslutet
Läs nyheten


Remissammanställning
2011-07-04

PTS kommentarer till remissvaren angående PTS förslag till nya tillståndsvillkor finns på sidan med remissen.


Remissvar
2011-06-21

Remissvar angående PTS förslag till nya tillståndsvillkor finns nu publicerade på sidan med remissen.  


Frekvensomläggning sker den 21-22 maj
2011-05-17

PTS beslutade i mars 2009 om förändringar i frekvensinnehav i 900 MHz-bandet, efter en gemensam ansökan från mobiloperatörerna. Beslutet innebär bl.a. att de befintliga operatörerna måste byta plats med varandra i frekvensbandet. Förändringarna i bandet träder i kraft 24 maj.

De befintliga tillståndshavarna i 900 MHz-bandet kommer att genomföra omläggningen av sina frekvenser natten mellan den 21 och 22 maj 2011. Hi3G, som är ny tillståndshavare i bandet, kommer att flytta in i bandet den 24 maj.

För mer information om frekvensomläggningen:

________________________________________________

PTS remissar förslag till nya tillståndsvillkor
2011-05-06

Sista svarsdag är 7 juni 2011.

Läs remissen
Läs nyheten

________________________________________________

Beslutet i 900 MHz-bandet har vunnit laga kraft
2011-03-09

PTS beslut från mars 2009 om frekvensinnehav och teknikneutralitet överklagades till Förvaltningsrätten. Den 2 februari 2011 beslutade Förvaltningsrätten att avskriva målet. Rättens beslut vann laga kraft den 23 februari 2011.

Förändringarna i bandet träder i kraft från och med den 24 maj 2011. Därmed är den svenska processen för att öppna 900 MHz-bandet för andra system än GSM avklarad, i linje med EU-rättsliga beslut. Det blir alltså möjligt för operatörerna att använda bandet för att få god yttäckning med 3G och 4G.

Genom PTS beslut har antalet operatörer i 900 MHz-bandet utökats till fem:

  • TeliaSonera Mobile Networks AB
  • Tele2 Sverige A
  • Telenor Sverige A
  • Swefour GSM AB
  • Hi3G Access AB

PTS beslut 2009-03-13